Ciała pośredniczące we współczesnym państwie odgrywają istotną rolę pomiędzy społeczeństwem a ośrodkami władzy państwowej. Do tych ciał pośredniczących zaliczamy: - partie polityczne oraz tzw. grupy nacisku nazywane grupami interesów. Te ciała pośredniczące ułatwiają skupionym w nich obywatelom wywieranie wpływ na bieg spraw państwowych. Partie polityczne są ściśle związane z historią, z dziejami. Istnieją one od zawsze. Wg innych partie są zjawiskiem historycznym, tzn. że pojawiły się na określonym etapie rozwoju społeczeństwa. Partie jako instytucje są związane z początkami ustroju kapitalistycznego. Powstanie partii politycznych wiąże się bezpośrednio z rewolucją burżuazyjną. Początków trzeba szukać na przełomie XVIII i XIX w. w okresie kształtowania się nowożytnej reprezentacji parlamentarnej, ograniczonej początkowo klasowo. Drugim czynnikiem obok rozwoju parlamentaryzmu który stymulował powstawanie partii było upowszechnienie się w XIX w. prawa wyborczego. Ważne znaczenie dla rozwoju partii politycznych miały również inne czynniki, przede wszystkim takie jak: -demokratyzacja -uprzemysłowienie krajów -rozwój urbanizacyjny -rozwój oświaty -postęp cywilizacyjny w XIX i XX w. Max Weber wyróżnił 3 etapy w rozwoju partii politycznych: 1 – Koteria – związki arystokratyczne, które kształtowały się począwszy od XVII w. w parlamencie angielskim 2 – Partie o charakterze klubów politycznych, przełom XVIII i XIX w. 3 – Partie masowe – od drugiej połowy XIX w. DZISIAJ Partie klubowe, które oznaczały frakcje partyjne, tworzone od XVIII i XIX w. w różnych parlamentach. Czynnikiem zespalającym była więź członków klubu wyrastająca z reguły na gruncie wspólnych interesów, przekonań. Partie elitarne – oznaczały rozszerzenie w I połowie XIX w. działalności partii poza parlament. W tym czasie kształtowały się pewne struktury organizacyjne partii. Zaczęła powstawać instytucja członkostwa w partii. Początek opracowywania programów politycznych. Partie masowe – od połowy XIX w. Wówczas to zaczęły tworzyć partie robotnicze, wyraźnie rozszerzone zostały prawa wyborcze. Partie nastawiały się na masowe członkostwo. Zaczęły tworzyć sformalizowane struktury wewnętrzne. Rozszerzały, potęgowały swoją aktywność w kampaniach wyborczych i samych wyborach. PARTIA (łac. Pars – część) – używanie tego określenia w odniesieniu do jakiejś organizacji oznaczać ma, że w niej skupiana jest tylko część większej, społecznej całości. Partie używają takich terminów w nazwie własnej: -ruch -związek -unia -sojusz -obóz -konfederacja -zjednoczenie -platforma Cechy decydują o nazwie partii. Cechy...