Wojsko jest instytucją, w której wymagane jest zachowanie ładu wewnętrznego, ścisłe przestrzeganie zasad i norm oraz wykonywanie rozkazów i poleceń. Utrzymanie dyscypliny wojskowej jest bardzo ważnym elementem procesu kierowania i dowodzenia, jak również elementem wpływającym na jakość realizowanych zadań i zdolność bojową wojska. Dyscyplina wojskowa opiera się głównie na potrzebie obrony Ojczyzny . Podporządkowanie się prawu, zasadom i rozkazom przełożonych jest objawem właśnie tej potrzeby. „Przestrzeganie przepisów prawa dotyczących służby wojskowej lub innych przepisów prawa przewidujących odpowiedzialność dyscyplinarną na zasadach i w trybie określonych w ustawie oraz wykonywanie rozkazów i decyzji wydanych w sprawach służbowych"- art. 2 ust. 2 Ustawy z dn. 4 września 1997 r. o dyscyplinie wojskowej. W wojsku obowiązuje system utrzymania zdyscyplinowanych postaw żołnierzy. Określony przepisami prawa jest sposób ponoszenia przez nich odpowiedzialności karnej za naruszenie tych zasad. „Ignorantia legis non excusat” (łac. Nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem) - jest to rzymska zasada, która mówi, iż nieznajomość prawa nie zwalnia z odpowiedzialności za jego naruszenie. Każdy żołnierz powinien więc jak najlepiej znać przepisy prawa, za których złamanie może ponieść odpowiedzialność. Ponoszenie odpowiedzialności karnej odnosi się do żołnierzy w służbie czynnej. W określonych wypadkach przepisy odnoszą się także do osób powołanych do pełnienia służby wojskowej oraz zwolnionych ze służby wojskowej. Żołnierze rezerwy odpowiadają za przestępstwa, których rozpatrywanie podlega jurysdykcji, czyli prawu sądzenia, a także za wykroczenia, popełnione w trakcie odbywania służby. Odpowiedzialności dyscyplinarnej podlegają tylko żołnierze będący w służbie czynnej. Po zwolnieniu z zasadniczej służby wojskowej postępowanie dyscyplinarne umarza się, a ukaranie zaciera. Przestępstwo jest czynem zabronionym, który w świetle polskiego prawa stanowi największą szkodliwość społeczną. Dzieli się je na: zbrodnie (kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 3 lata) i występki (grzywna powyżej 30 stawek dziennych, kara ograniczenia wolności albo albo kara pozbawienia wolności przekraczająca jeden miesiąc). Wykroczenie natomiast jest to czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą kary: aresztu (do 30 dni), ograniczenia wolności (1 miesiąc) oraz grzywny do 5000 zł. Przewinienie dyscyplinarne jest to jeden z trzech rodzajów czynów naruszenie, w wyniku działania lub zaniechania działania, przepisu prawa...