Przyszłość politycznej Europy zależy od losu europejskiej kultury, a los kultury od tego na ile potrafimy uznać różnorodność za atut, a nie obciążenie – uważa wybitny socjolog Zygmunt Bauman. Jednym z pierwszych moich państw będzie „Zielona Wyspa” czyli Irlandia. W 1961 roku Irlandia wystąpiła z wnioskiem o przyjęcie do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej - EWG ( zwanej obecnie Wspólnotą Europejską ). Członkiem Unii Europejskiej została jednak dopiero 1 stycznia 1973 r., na mocy traktatu podpisanego 22 stycznia 1972 roku. Przystąpiła do Wspólnoty wraz z sąsiedzką Wielką Brytanią i skandynawską Danią. Członkostwo w Unii Europejskiej stwarza wiele szans i możliwości rozwoju. Irlandia okazała się krajem, który w pełni potrafił wykorzystać pomoc Wspólnot Europejskich ,lecz nie z prostoliniową łatwością. Jeszcze 25 lat temu Irlandia była zacofanym krajem, uzależnionym od Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, a jej przemysł i rolnictwo było słabo rozwinięte. Wstąpienie do EWG oraz umiejętne wykorzystanie pomocy doprowadziło do sukcesu gospodarczego. Irlandia odniosła również korzyści polityczne i społeczne. "Zielona wyspa" uniezależniła się od Wielkiej Brytanii, zwiększając jednocześnie swoją aktywność i znaczenie międzynarodowe. Irlandia zaangażowała się w politykę zagraniczną Wspólnot Europejskich. Przyczyniła się m.in. do zawarcia porozumienia w sprawie Paktu Stabilności i Wzrostu, który pozwolił na wprowadzenie wspólnej waluty i przejścia do III etapu Unii Gospodarczej i Walutowej. Poza tym Irlandia aktywnie wspiera działania w dziedzinie ochrony praw człowieka i kontroli zbrojeń. Irlandia, ze słabo gospodarczo rozwiniętego kraju, przekształciła się w dynamicznie rozwijające się państwo Zjednoczonej Europy, a w ciągu kilku lat stała się "celtyckim tygrysem" Europy. Członkostwo Irlandii miało szczególne znaczenie zwłaszcza w odniesieniu do polityki rolnej oraz funduszy strukturalnych. Pozwoliło na rozwój i modernizację irlandzkiej wsi - dzięki wprowadzeniu do rolnictwa unijnych standardów ochrony środowiska i podwyższeniu poziomu bezpieczeństwa żywności. Ponadto doprowadziło do wzrostu zatrudnienia w gospodarce i usługach oraz poprawy jakości edukacji. Wpływ członkostwa Irlandii w Unii na rozwój społeczno- gospodarczy potwierdzają nie tylko wskaźniki gospodarcze, ale również ogólnie panujący dobrobyt społeczny. W tygodniku „Forum” poruszane były głownie problemy referendum , Traktatu Lizbońskiego i dość podzielonej opinii społecznej co do przyszłości UE i narzucanych z Brukseli coraz nowszych przepisów. Obywatele gardzą swoimi...