Geneza

Pierwsze struktury resortu powstaja już podczas I wojny światowej jako Departament Spraw Wewnętrznych. Z dniem 3.01.1918, dekretem Rady Regencyjnej o organizacji władz naczelnych w Królestwie Polskim powstaje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i inne ministerstwa.

Początkowo ministerstwo posiada 3 sekcje : Administracyjna, Samorządowa, Ogólna.

Rola w Państwie

Od chwili powstania w 1918 roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych staje się udzędem administracji rządowej. MSW było jednym z najważniejszych ministerstw na co wskazuje fakt iż wydatki MSW zawsze oscylowały w okolicach 10% budżetu państwa, a sam minister często obejmował nieformalnie obowiązki premiera w czasie jego nieobecności i kierowal gabinetem.

Działalność MSW

Działalność MSW II Rp była bardzo szeroka i obejmowała wiele dziedzin życia państwowego. Głowne kierunki działalności MSW to : Ogólny zarząd kraju, utrzymywanie bezpieczeństwa i porządku publicznego, nadzór nad samorządem terytorialnym oraz statystyka administracyjna. Podczas calej swojej działalności do roku 1939 MSW było odpowiedzialne za : zarząd krajowy i samorząd lokalny, policje, slużbę zdrowia, budownictwo i odbudowa kraju, transport wodny, drogi lądowe i środki komunikacji, statystyke, ubezpieczenia państwowe, nadzór nad prasą.

Restrukturyzacje i reorganizacje MSW

W ciągu calego 20 lecia międzywojennego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ulegało wielokrotnym przeobrażeniom i reorganizacjom, podsumowując było ich ponad 30. Dynamika tych zmian była związana szczególnie ze zmieniająca się szybko sytuacja w państwie przez co ministerstwa reagowały doraźnie na zaistniale sytuacje.

Najważniejsze statuty MSW( opis w prezentacji)

13.01.1921

3.03.1924

1.07.1926

Organy podporządkowane MSW

GUS- zajmuje się zbieraniem i udostepnianiem informacji statystycznych dotyczących życia publicznego i niektórych elementów zycia prywatnego

Policja Państwowa – słuzba utworzona z wielu policyjnych slużb funkcjonujacych na terenie IIRp

Slużby czesciowo podporządkowane MSW

Korpus Ochrony Pogranicza – Sluzba powstała na rozkaz ministra spraw wojskowych, jej zadanie ograniczało się do ochrony granicy wschodniej przed penetracja radziecka, msw była odpowiedzialna za ochrone granicy i sprawy budżetowe KOP

Straż graniczna – sluzba zajmująca się ochrona granic południowych zachodnich i połnocnych, w tych kwestiach była podporządkowana MSW, za organizacje i budżet odpowiadały kolejno, ministerstwo spraw wojskowych oraz ministerstwo skarbu.

Cywilne Służby Specjalne

Równolegle z kształtowaniem się wojskowych organów wywiadowczych (oddzial II SG WP) w resorcie spraw wewnetrznych podjęto probe utworzenia odrębnego pionu cywilnego służb w celu zapewnienia bezpieczenstwa odradzajacemu się panstwu Polskiemu.

W 1918 roku w ramach MSW zostaje utworzone Biuro Wywiadowcze które mialo chronic Polske przed penetracją bolszewicką oraz kontrolowalo działalność polityczna mniejszosci narodowych. Ze względu na słabe rezultaty działalnosci w 1919 zostaje rozwiązane i powstaje Wydzial Informacyjny MSW który również zostaje rozwiązany z powodu braku rezultatów. W 1919 roku wszystkie kompetencje związane z bezpieczenstwem panstwa powieżono policji panstwowej w ramach Inspektoratu Defensywy Politycznej komendy Głównej Policji Państwowej a później wydziału IV KG PP.