Administracja publiczna- termin „administracja” narodził się w starożytnym Rzymie, w krajach europejskich używany od średniowiecza. Łaciński czasownik ”ministrare”- służyć, „administrare”- obsługiwać, a łaciński przymiotnik „publicus” oznacza społeczny, zbiorowy. Jest sługą ustroju i aparatem wykonawczym władzy politycznej. Działalność jej polega na prawie i się na nim opiera. Administracja Publiczna ma różnorodne ujęcia swojej definicji. Nie ma ogólnej jednej definicji. • Ujęcie podmiotowe-zespół ludzi, organy powiązane w pewną całość z uwagi na wspólne cele, wyposażonych w zakres uprawnień władczych, dysponujących środkami rzeczowymi, zgrupowane w służbie pewnej misji publicznej. • Ujęcie przedmiotowe- forma realizacji funkcji państwa, która realizuje zadania oraz wykonuje kompetencje związane z realizacją władzy wykonawczej. • Ujęcie funkcjonalne- działalność wykonywana przez podmioty administracji. • Ujęcie przedmiotowo-podmiotowe- zespół działań, czynności i przedsięwzięć organizatorskich i wykonawczych, prowadzonych na rzecz realizacji interesu publicznego przez różne podmioty, organy i instytucje, na podstawie ustaw i prawa. Organizacja- grupa ludzi, którzy współpracują ze sobą, aby osiągnąć cel. Muszą być minimum dwie osoby. Liczy się również wyposażenie, technika i struktura. Agencje- to jednostki organizacyjne działające na szczeblu centralnym. Agencja nie jest organem centralnej administracji rządowej. Organem Agencji jest Prezes lub Rada Nadzorcza. Inspekcje- obszar działania, kompetencje i organizacja. Organ centralnej administracji rządowej. Podlegają ministrom kierującym określonym działem na mocy ustawy. Zagadnienie1: Pojęcie i istota organizacji i działania straży, służb i inspekcji w systemie administracji publicznej. Na każdym szczeblu administracji publicznej jest określony organ administracji ogólnej, który jest odpowiedzialny za rezultaty jego działań w sferze bezpieczeństwa i porządku publicznego. Władze administracji ogólnej mogą wykonywać organy samorządu terytorialnego jak i administracji rządowej. Organy te muszą brać pod uwagę działania zespolonej administracji w sytuacjach kryzysowych. Jednak w sferze ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego najważniejszą pozycją jest wojewoda, który jest odpowiedzialny za wszystkie działania podejmowane na obszarze województwa. Wojewoda stosuje narzędzia koordynacyjne i nadzorcze pozwalające na sprawne wykonywanie przez wojewodę zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Kwestie współdziałania wszystkich jednostek administracji publicznej z obszaru województwa w...