UMOWA SPRZEDAŻY SAMOCHODU

Zawarta w dniu .................................................. w ............................................................... pomiędzy:

Sprzedającym (imię i nazwisko):.......................................................................................................................

PESEL: ...........................................................NIP: .........................................................................................

Adres: ...............................................................................................................................................................

Rodzaj i nr dokumentu tożsamości: .................................................................................................................

wydany przez ....................................................................................................................................................

a

Kupującym (imię i nazwisko):..............................................................................................................................

PESEL: ...........................................................NIP: ...........................................................................................

Adres: ................................................................................................................................................................

Rodzaj i nr dokumentu tożsamości: ...................................................................................................................

wydany przez .....................................................................................................................................................

§1

Przedmiotem umowy jest sprzedaż pojazdu:

marka/model .............................................................................. rok produkcji .................................................

nr silnika ............................................................................................................................................................

nr VIN (nadwozia) ..............................................................................................................................................

nr rejestracyjny ................................................................ przebieg …......................................................... km.

§2

Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego wyłączną własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, że nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd, że nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.

§3

Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy na kwotę: .....................................................................................

Słownie: ...........................................................................................................................................................

§4

Sprzedający przenosi na rzecz kupującego własność pojazdu określonego w §1 niniejszej umowy za kwotę określoną w §3 niniejszej umowy, której otrzymanie sprzedający kwituje. Kupujący kwituje jednocześnie odbiór pojazdu.

§5

Sprzedający oświadcza, że pojazd nie ma wad technicznych, które są mu znane i o których nie powiadomił Kupującego, a Kupujący potwierdza znajomość stanu technicznego pojazdu.

§6

Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy oraz koszty opłaty skarbowej obciążają kupującego.

§7

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają obowiązujące w tym zakresie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§8

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Sprzedający Kupujący