Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

zawartej na odległość

Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271) odstępuję od umowy kupna nr. 2083687615

zawartej dnia 8.02.2012 w P

Proszę o zwrot kwoty 55zł (słownie: pięćdziesiąt pięć złotych)

na konto nr

Zwracam, w stanie niezmienionym towar PŁYTA GŁÓWNA MSI MS-7311

otrzymany dnia 14.02.2012