ZADANIA ADMINISTRACJI CENTRALNEJ W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA, W TYM ZADANIA OBRONNE. Administracja centralna- to złożony układ organizacyjno-funkcyjny, który tworzą organy, urzędy i inne podmioty oraz instytucje powołane do realizowania zadań administracji publicznej w ramach ich właściwości obejmujące całe państwo. Jednakże mimo wspólnego zasięgu terytorialnego właściwości administracja centralna nie stanowi kategorii jednolitej, lecz przedstawia układ złożony. Do organów centralnych zaliczamy te organy, których właściwość przestrzenna (terytorialna) obejmuje obszar tego państwa. Niecelowe i mylące jest wprowadzenie dodatkowego podziału, uwzględniającego organy naczelne. Wystarczy, że kryterium odróżniającym organy centralne będzie zasięg działania, obejmujący cały kraj, oraz jednostkowość w skali kraju. System centralnych organów administracji jest w naszym kraju bardzo rozbudowany i obejmuje zarówno organy państwowe, jak i rządowe. Funkcje centralnych organów administracji spełniają: Prezydent, Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów, ministrowie, Komitet Badań Naukowych, Komitet Integracji Europejskiej, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji oraz liczne organy administracji centralnej, będące urzędami centralnymi (np. Komendant Główny Policji). Istotne znaczenie dla kształtowania systemu administracji centralnej- poza Konstytucją RP – mają ustawa z 4 września 1997r. o działach administracji rządowej oraz ustawa z 8 sierpnia 1996r. o Radzie Ministrów. W systemie administracji publicznej w Polsce działają organy władzy państwowej o odrębnym statusie, wyposażone przez ustawę w kompetencje do wykonywania pewnych zadań publicznych i prowadzenia w związku z tym działalności organizatorskiej. Organy te również mają urzędy administracyjne. Odrębną kategorię stanowią aparaty administracyjne obsługujące konstytucyjne organy władzy państwowej: Kancelaria Sejmu RP, Kancelaria Senatu RP, Kancelaria Prezydenta RP. Funkcje administracji państwowej w sposób autonomiczny wobec innych organów wykonują takie instytucje, jak: Rzecznik Praw Obywatelskich, Najwyższa Izba Kontroli, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Państwowa Inspekcja Pracy. NIK i PIP dysponują rozbudowanym aparatem administracyjnym, łącznie z przedstawicielstwami terenowymi. RPO i KRRiTV są obsługiwane przez pojedyncze urzędy. USTAWA z dnia 21listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej: Art.2. Umacnianie obronności Rzeczypospolitej Polskiej, przygotowanie ludności i mienia narodowego na wypadek wojny oraz wykonywanie innych zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony należy...