ZADANIA ADMINISTRACJI CENTRALNEJ W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA, W TYM ZADANIA OBRONNE.

Administracja centralna- to złożony układ organizacyjno-funkcyjny, który tworzą organy, urzędy i inne podmioty oraz instytucje powołane do realizowania zadań administracji publicznej w ramach ich właściwości obejmujące całe państwo. Jednakże mimo wspólnego zasięgu terytorialnego właściwości administracja centralna nie stanowi kategorii jednolitej, lecz przedstawia układ złożony.

Do organów centralnych zaliczamy te organy, których właściwość przestrzenna (terytorialna) obejmuje obszar tego państwa. Niecelowe i mylące jest wprowadzenie dodatkowego podziału, uwzględniającego organy naczelne. Wystarczy, że kryterium odróżniającym organy centralne będzie zasięg działania, obejmujący cały kraj, oraz jednostkowość w skali kraju.

System centralnych organów administracji jest w naszym kraju bardzo rozbudowany i obejmuje zarówno organy państwowe, jak i rządowe. Funkcje centralnych organów administracji spełniają: Prezydent, Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów, ministrowie, Komitet Badań Naukowych, Komitet Integracji Europejskiej, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji oraz liczne organy administracji centralnej, będące urzędami centralnymi (np. Komendant Główny Policji). Istotne znaczenie dla kształtowania systemu administracji centralnej- poza Konstytucją RP – mają ustawa z 4 września 1997r. o działach administracji rządowej oraz ustawa z 8 sierpnia 1996r. o Radzie Ministrów.

W systemie administracji publicznej w Polsce działają organy władzy państwowej o odrębnym statusie, wyposażone przez ustawę w kompetencje do wykonywania pewnych zadań publicznych i prowadzenia w związku z tym działalności organizatorskiej. Organy te również mają urzędy administracyjne. Odrębną kategorię stanowią aparaty administracyjne obsługujące konstytucyjne organy władzy państwowej: Kancelaria Sejmu RP, Kancelaria Senatu RP, Kancelaria Prezydenta RP. Funkcje administracji państwowej w sposób autonomiczny wobec innych organów wykonują takie instytucje, jak: Rzecznik Praw Obywatelskich, Najwyższa Izba Kontroli, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Państwowa Inspekcja Pracy. NIK i PIP dysponują rozbudowanym aparatem administracyjnym, łącznie z przedstawicielstwami terenowymi. RPO i KRRiTV są obsługiwane przez pojedyncze urzędy.

USTAWA z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej:

Art. 2.

 Umacnianie obronności Rzeczypospolitej Polskiej, przygotowanie ludności i mienia narodowego na wypadek wojny oraz wykonywanie innych zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony należy do wszystkich organów władzy i administracji rządowej oraz innych organów i instytucji państwowych, organów samorządu terytorialnego, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych, organizacji społecznych, a także do każdego obywatela w zakresie określonym w ustawach.

Art. 6.

2. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, tryb realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, w szczególności:

1) warunki i tryb planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa realizowanych przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego, sposób ich nakładania oraz właściwość organów w tych sprawach, w tym ujętych w planowaniu operacyjnym i programach obronnych;

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych:

1. Rozporządzenie określa: 1) zakres prowadzenia przez organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego kontroli wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, zwanych dalej "zadaniami obronnymi", planowanych i realizowanych przez jednostki organizacyjne i przedsiębiorców, zwanej dalej "kontrolą";  § 11.

1. Prezes Rady Ministrów zarządza przeprowadzenie kontroli kompleksowej. 2. Ministrowie, wojewodowie oraz organy samorządu terytorialnego zarządzają przeprowadzenie kontroli problemowych i doraźnych, odpowiednio do zakresu swojej właściwości rzeczowej i miejscowej. § 12.

1. Minister Obrony Narodowej organizuje i prowadzi kontrole kompleksowe, a także koordynuje działalność ministrów i wojewodów w zakresie planowania przez nich kontroli problemowych. 2. Ministrowie, wojewodowie i organy samorządu terytorialnego planują, organizują i prowadzą kontrole problemowe, odpowiednio do zakresu swojej właściwości rzeczowej i miejscowej. 3. Wojewodowie koordynują działalność organów samorządu terytorialnego w zakresie planowania przez te organy kontroli problemowych.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 13 stycznia 2004 r.

w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa ogólne zasady wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, zwanych dalej "zadaniami obronnymi", przez ministrów, wojewodów, marszałków województw, starostów oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zwanych dalej "organami administracji publicznej", a także przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne oraz organizacje społeczne, obejmujące:

  1)   tworzenie warunków organizacyjnych i technicznych planowania i realizacji zadań obronnych;

  2)   koordynowanie planowania i realizacji zadań obronnych w ramach działów administracji rządowej i w województwach;

  3)   współdziałanie organów administracji publicznej, przedsiębiorców, innych jednostek organizacyjnych oraz organizacji społecznych w planowaniu i realizacji zadań obronnych;

  4)   zapewnianie warunków przekazywania informacji i decyzji dotyczących planowania i realizacji zadań obronnych.

§ 2. W wykonywaniu zadań obronnych organy administracji publicznej, przedsiębiorcy i kierownicy innych jednostek organizacyjnych oraz władze organizacji społecznych uwzględniają potrzeby obrony państwa, obejmujące w szczególności:

  1)   utrzymywanie, przebudowę i modernizację systemu obronnego państwa, w tym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

  2)   przygotowanie podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych do wykonywania nałożonych na nie zadań obronnych podczas podwyższania gotowości obronnej państwa;

  3)   przygotowanie ludności i warunków jej ochrony na wypadek wojny, a także ochrony mienia szczególnie cennego dla dziedzictwa narodowego.