Formy stadialne przestępstwa – są to formy popełnienia przestępstwa wyróżniane z uwagi na etap realizacji czynu zabronionego i naruszenia dobra chronionego prawem. Formy stadialne stanowią mniej lub bardziej zaawansowane stadia realizacji ustawowych znamion czynu zabronionego. Do form stadialnych zalicza się: • przygotowanie • usiłowanie • dokonanie Każde przestępstwo zawarte jest w kontinuum czasoprzestrzennym i nie jest ono jednolite. Istnieją formy które poprzedzają przestępstwo. Zamiar - jako taki karalny nie jest. Nie ma go nigdzie w kodeksie karnym. Pomimo tego jest to pojęcie doktrynalne. Np.: ktoś ma ochotę kogoś udusić. Przygotowanie do popełnienia przestępstwa – Jest to pojecie ustawowe. Zgodnie z art. 16 § 1 KK przygotowanie zachodzi tylko wtedy, gdy sprawca w celu popełnienia czynu zabronionego, podejmuje czynności mające stworzyć warunki do przedsięwzięcia działania zmierzającego bezpośrednio do dokonania tegoż czynu zabronionego. W szczególności w tymże celu wchodzi w porozumienie z inną osobą, uzyskuje lub przysposabia środki, zbiera informacje lub sporządza plan działania. Jest to forma bardziej odległa od usiłowania. Co do zasady przygotowanie do popełnienia przestępstwa jest niekaralne, chyba że ustawa (kodeks karny) stanowi inaczej (art. 16 § 2 KK) - przykładowo karalne jest przygotowanie do przestępstwa fałszowania pieniędzy, czy też przygotowanie do popełnienia niektórych przestępstw przeciwko podstawowym interesom politycznym i gospodarczym państwa; Usiłowanie – są to pewne elementy wykonywalne, jest to form która bezpośrednio poprzedza dokonanie przestępstwa, art. 13 § 1 KK z pojęciem usiłowania wiąże występowanie trzech przesłanek: 1. Zamiar popełnienia czynu zabronionego. 2. Zachowanie bezpośrednio zmierzające ku jego dokonaniu. 3. Brak jego dokonania. W literaturze prawniczej rozróżnia się kilka rodzajów usiłowania: • usiłowanie ukończone - sprawca uczynił wszystko, co zamierzał, lecz nie zdołał dokonać czynu (np. oddał strzał do pokrzywdzonego, ale nie trafił). • usiłowanie nieukończone - sprawca nie zdołał wykonać wszystkiego, co zamierzał. • usiłowanie kwalifikowane - sprawca usiłując dokonać jednego czynu zabronionego, niejako "po drodze" dokonał innego (np. chciał zabić pokrzywdzonego, a jedynie go zranił). • usiłowanie zwykłe (tzw. udolne) to takie, które w chwili rozpoczęcia daje sprawcy szansę na dokonanie, (np. chybiony strzał, obezwładnienie przestępcy) • usiłowanie nieudolne - takie, które od samego początku nie może doprowadzić do dokonania, lecz sprawca o tym nie wie (np. usiłowanie otrucia przy użyciu cukru, o...