Język programowania obiektowego – to typ języka programowania, w którym programista tworzy moduły programowe(obiekty, zawierające dane i procedury manipulowania tymi danymi) , a kod programu tworzy przez operowanie obiektami i tworzy powiązania między nimi. Język programowania strukturalnego- to typ języka programowania w , którym programista tworząc kod programu, nie operuje na obiektach, lecz tworząc kod programu linijka po linijce pisząc procedury i funkcje Struktura programu w C++: #include <iostream.h> #include<conio.h> #include<stdio.h> int main() { clrscr(); getch(); return 0; } Słowa kluczowe- są identyfikatorami zarezerwowanymi dla określonych zadań, a zatem jako nazwy zmiennej nie możemy skorzystać z żadnego ze słów kluczowych , których używamy w określonym kontekście języka programowania. Funkcja #include – służy do inicjacji bibliotek. Każdy program w C++ ma odnośniki do bibliotek, które pozwalają na użycie różnych instrukcji w programie. Na przykład biblioteka iostream.h pozwala użyć w programie instrukcje do wprowadzania wartości z klawiatury i wyświetlania ich na ekranie. Typy danych: TYP OPIS Bool Typ logiczny może przyjmować wartość true albo false Short Przechowują liczby całkowite Unsigned short Przechowują liczby całkowite nieujemne Int Przechowują liczby całkowite Unsigned int Przechowują liczby całkowite nieujemne Long Przechowują liczby całkowite. W zależności od kompilatora wielkość liczb może być dwukrotna albo równa wielkości liczby int float Przechowuje liczby rzeczywiste do 6 miejsc po przecinku Identyfikator typu Wielkość pamięci Char 1 bajt Int 4 bajty Enum 2 bajty Float 4 bajty double 8 bajtów Identyfikator(czyli nazwa) – jest ciągiem liter angielskich i cyfr o dowolnej długości. Pierwszy znak musi być literą lub znakiem podkreślenia. Znak podkreślenia traktowany jest tak samo jak litera. Rozróżniane są litery małe i duże. W nazwach nie można używać polskich znaków. Komentarze – są ro wiersze tekstu nie brane pod uwagę w czasie procesu kompilacji programu. Służą jedynie do opisu programu źródłowego dla autora oraz innych programistów. Manipulatory: setprecision(n) – manipulator ustawia liczbę cyfr po przecinku przy wydruku liczb zmiennoprzecinkowych fixed- manipulator powoduje iż kolejne liczby zmiennoprzecinkowe będą wyświetlane ze stałą liczbą cyfr po przecinku scientific- po zastosowaniu tego manipulatora liczby zmiennoprzecinkowe będą wyświetlane w postaci naukowej. Stała całkowita dziesiętna – to ciąg cyfr dziesiętnych z zakresu 0-9, który nie rozpoczyna się cyfry zero np.7099 Stała całkowita ósemkowa to ciąg cyfr dziesiętnych z zakresu 0-7...</stdio></conio></iostream>