Plan prezentacji maturalnej

Temat: Twórcza i destrukcyjna siła miłości w życiu bohaterów literackich. Omów na wybranych przykładach.

I. Literatura podmiotu:

-Balzac H., Ojciec Goriot, Wyd.5, Warszawa, 1995

-Bedier J., Dzieje Tristana i Izoldy, Wyd.3, Warszawa, 1998

-Goethe J., Cierpienia młodego Wertera, Wyd.9, Warszawa, 1996

-Naborowski D., Do Anny, Wyd. 3, Białystok, 1982

-Petrarka F., Sonety do Laury, Wyd. 6, Kraków, 1998

II. Literatura przedmiotu:

-Floryan W., Dzieje literatur europejskich, tom I. Warszawa, 1977, s. 730-733

-Kowalczykowa A., Romantyzm. Warszawa, 1999, s. 137-141

-Lupas-Rutkowska J., Epoki literackie. Warszawa, 2001, s. 19, 186, 246

-Mandal E., Miłość, władza i manipulacja w bliskich związkach. Warszawa, 2008, s. 33-40

-Żyłko A., Miłość i nienawiść. Warszawa, 2006, s. 102-104

III. Ramowy plan wypowiedzi:

Określenie problemu (teza): Miłość to istota egzystencji i najważniejszy czynnik determinujący postawę, zachowania ludzkie.

Kolejność prezentowanych treści:

1. Próba znalezienia odpowiedzi na pytanie: „Czym jest miłość?”

2. Przedstawienie różnych rodzajów miłości.

3. Wymienienie najsłynniejszych par literatury.

4. Twórcza siła miłości w życiu bohaterów literackich:

• Laura jako symbol poetyckiego natchnienia. (Sonety do Laury)

• Miłość, która nigdy nie podda się czasowi – pretekst do refleksji o przemijaniu. (Do Anny)

5. Niszcząca siła miłości w życiu bohaterów literackich:

• Miłość będąca siłą fatalną, wywołana przez magiczne przeznaczenie, przed którym kochankowie nie mogą uciec. (Dzieje Tristana i Izoldy)

• Romantyczny kochanek i nieszczęśliwa, nieodwzajemniona miłość, weltschmerz i gorączka werterowska jako konsekwencja miłości wykreowanej przez Goethego. (Cierpienia młodego Wertera)

• Ślepa miłość ojca Goriot do córek i jej konsekwencje w powieści Balzaka. (Ojciec Goriot)

6. Wnioski:

• Przytoczone przykłady udowadniają przyjętą tezę.

• Miłość to uczucie, które nie zawsze uszczęśliwia człowieka, ale które bardzo często bywa dla niego zgubne.

4.Materiały pomocnicze:

1. Prezentacja multimedialna w programie Power Point.