W mojej pracy pragnę przedstawić, scharakteryzować i omówić politykę bezpieczeństwa Rosji. Aktualna rosyjska polityka bezpieczeństwa formowana była przez wiele lat poprzez różne okresy w historii takie jak wojny światowe, zimna wojna, czy w końcu rozpad ZSRR w 1991 roku. Swoje rozważania chciałbym najpierw zacząć od uwarunkowań bezpieczeństwa Rosji jak i jej geograficznego położenia. Federacja Rosyjska czyli Rosja jest największym krajem świata położonym na dwóch kontynentach, obejmującym – 40% Europy i 29% Azji. Zamieszkuje ją ponad 145 mln ludności, z czego ok. 36% to narodowości nierosyjskie. Rosja graniczy z 16 sąsiadami. Posiada także wyjście do akwenów trzech oceanów: na północy i wschodzie ma długie morskie granice, jednakże z punktu widzenia możliwości obrotu towarowego podstawowe znaczenie zachowały porty bałtyckie i czarnomorskie. Tymczasem dostępne podejścia do Bałtyku i Morza Czarnego są mocno ograniczone. Istotne znaczenie dla jej obronności mają także: etniczna różnorodność wchodzących w jej skład terytoriów, znaczne zasoby surowców naturalnych, przede wszystkim energetycznych oraz ograniczone terytorium dla gospodarki rolnej. Rosja nie jest wyjątkiem i podobnie jak wszystkie inne państwa pokomunistyczne w Europie Środkowej i Wschodniej musiała w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku sformułować swoją strategię i politykę bezpieczeństwa w nowych zupełnie warunkach. Musiała także przeprowadzić gruntowną reorganizację własnego systemu bezpieczeństwa, w tym sił zbrojnych. Rosyjskie przemiany w latach dziewięćdziesiątych miały oczywiście własną wyraźną specyfikę, odróżniającą je od przemian np. w Polsce, na Węgrzech, Litwie lub Ukrainie.1 Ta specyfika wynikała z przejęcia przez Rosję całego imperialnego spadku po Związku Radzieckim. Spadku mentalnościowego, koncepcyjnego, organizacyjnego i materialnego. To były znaczące uwarunkowania determinujące kierunek i tempo ewolucji systemu bezpieczeństwa militarnego Rosji. Najczęściej ich wpływ był hamujący, opóźniający, obiektywnie komplikujący i utrudniający konieczne reformy. Ale naturalnie ewolucja owa odbywała się także pod wypływem innych czynników, typowych dla każdego innego państwa. Mam zwłaszcza na myśli zagrożenia i wyzwania, potrzeby i możliwości państwa w dziedzinie bezpieczeństwa. Warto wśród tych czynników wymienić szczególnie dla Rosji istotne. Były to i są: 1. Ekspansja NATO w Europie Środkowej i Wschodniej. 2. Gwałtowne rozlanie się światowej walki z terroryzmem po 11 września 2001 roku. 3. Rozkład własnego potencjału militarnego zarówno konwencjonalnego, jak i jądrowego....