Temat ogólny pracy brzmi: Podstawy prawne ochrony osób i mienia. W ramach tego zagadnienia postaram się omówić pokrótce następujące zagadnienia: Przepisy ogólne dotyczące ochrony osób i mienia skupiając się na ustawie o ochronie osób i mienia, ustawie o ochronie informacji niejawnych, ustawie o ochronie danych osobowych, rozporządzeniach Rady Ministrów. Kolejnymi ważnymi punktami są odpowiedzialność cywilna pracowników ochrony, etyka pracowników ochrony, elementy prawa pracy, oraz rodzaje i zasady funkcjonowania wewnętrznych służb ochrony ich uzbrojenie a także zasady wyposażania i użycia. 1. Podstawy prawne ochrony osób i mienia. Mówiąc o podstawach prawnych ochrony osób i mienia, należy zauważyć, że najważniejszym dokumentem określającym pewne zagadnienia, reguły czy zasady jest Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia. Ustawa ta opisuje zagadnienia związane z ochroną osób i mienia, określa obiekty, urządzenia a także obszary, które podlegają ochronie obowiązkowej, formułuje zasady tworzenia i funkcjonowania wewnętrznych służb ochrony oraz zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia. Definiuje również kwalifikacje i uprawnienia, które są wymagane dla pracowników ochrony, określa zasady ochrony broni, amunicji, materiałów wybuchowych, uzbrojenia, które są transportowane oraz charakteryzuje funkcje nadzorczą nad ochroną osób i mienia . Bardzo ważnym dokumentem jest także Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych, która odnosi się przede wszystkim do takich aspektów jak zasady ochrony informacji takich, których ujawnienie znacznie zaszkodziłoby interesom i funkcjonowaniu państwa Polskiego. Takich zasad ustawa definiuje 8 i są to zasady: klasyfikowania informacji niejawnych, organizowania ochrony informacji niejawnych, przetwarzania informacji niejawnych, postępowania sprawdzającego, przeprowadzania szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, bezpieczeństwa osobowego, działania kancelarii tajnych, zasady bezpieczeństwa teleinformatycznego i przemysłowego . Kolejnym istotnym elementem jest Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Ustawia skupia się przede wszystkim na określeniu zasad przetwarzania danych osób fizycznych, na prawach osób fizycznych, których dane są przetwarzane. Ustawa definiuje organy, które zajmują się ochroną danych osobowych, zasady dotyczące przekazywania danych osobowych do państw trzecich, zasady zabezpieczenia danych, zasady rejestracji zabiorów danych osobowych a także skupia się na kompetencjach Generalnego...