POJĘCIE KIEROWNIK. ISTOTA PRACY KIEROWNIKA. kierowanie jest to oddziaływanie jednego obiektu (kierującego) na inny obiekt (kierowany) tak aby, aby obiekt kierowany dążył do osiągnięcia postawionego celu. Definicję kierowania łączącą oddziaływanie zarówno na ludzi, jak i rzeczy. Występują tu trzy rzeczy: *podmiot kierowania-kierujący, *przedmiot kierowania - kierowany *składnik informacyjne sprzężenie między nimi. (Sprzężenie to umożliwia podmiotowi podejmowanie decyzji, a przedmiotowi - informacji zwrotnych o stanie realizacji procesów). Podmiotem kierowania jest człowiek lub grupa ludzi, natomiast przedmiotem może być: l) rzecz (np. samochód) sterowanie 2)człowiek (grupa ludzi) kierowanie, 3) organizacjakierowanie, zarządzanie, rządzenie, dowodzenie Wszystkie stanowiska pracy dzielą się na kierownicze i wykonawcze. Stanowiska kierownicze pełnią osoby zwane ogólnie kierownikami. Kierownikom są podporządkowani pracownicy wykonawczy lub inni kierownicy. Kierownik wraz z osobami podporządkowanymi tworzy zespół pracowniczy. Kierownik, według Encyklopedii organizacji i zarządzania, jest to „zwierzchnik lub podmiot kierujący pracą danego zespołu ludzkiego, będącego organizacją formalną". Podobnymi określeniami posługują się autorzy innych publikacji, np. zdaniem Z. Zbichorskiego jest to osoba, która „[...] używa władzy formalnej do organizowania, kierowania i kontrolowania bezpośrednio podległych sobie osób [...] po to, aby skoordynować wszystkie działania prowadzące do osiągnięcia celów przedsiębiorstwa"16. Pojęcie dowódcy jest bliskie przedstawionym pojęciom określającym kierownika. Na przykład, w ujęciu J. Borkowskiego, dowódca to „osoba, na ogół żołnierz zawodowy, formalnie powołana na stanowisko kierownika, przełożonego określonego zespołu żołnierzy"17, a według B. Szulca i L. Kanarskiego „człowiek, który zostaje wyznaczony do pełnienia funkcji związanej z kierowa-niem zespołami żołnierzy"'8. Podstawowe atrybuty wyróżniające stanowisko kierownicze od wykonawczego są następujące: -formułowanie zadań do wykonania -wykonywanie zadań za pośrednictwem innych ludzi (podwładnych) -pełnienie funkcji kierowniczych -planowanie -organizowanie -motywowanie -kontrolowanie -pełnienie funkcji personalnej -ocenianie -opiniowanie -planowanie karier podwładnych Kierownik: Jest to człowiek, który podejmuje decyzje w stosunku do ludzi, rzeczy i ponosi za te decyzje odpowiedzialność (np.: służbowa, moralna, karna, materialna). Ze stanowiskiem kierowniczym wiąże się władza. Jest to jeden z wielu typów społecznego zarządzania i zakłada subordynację, dominowanie, przymus i...