Pedagogika analityczno- empiryczna to pedagogika oparta na orientacji pozytywistycznej, której istotą w pedagogice jako dyscyplinie jest wytwarzanie wiedzy pewnej, przydatnej do przewidywania rzeczywistości szkolnej i zachowania ludzi. Wiedza ta jest oparta na empiryźmie, obiektywnym poznaniu oraz odrzuceniu wszystkiego co duchowe. Taki obiektywizm ma swoje odzwierciedlenie w behawioryźmie, który polega na analizie obiektywnego zachowania się człowieka na określone bodźce a przedmiotem badania może być wyłącznie to, co namacalne, możliwe do zaobserwowania oraz rejestrowane obiektywnymi, naukowymi metodami. W pedagogice analityczno- empirycznej uważa się, że człowiek jest istotą zewnątrz sterowną tzn, że jego zachowanie zależy w szczególności od uwarunkowań zewnętrznych. Wychowanie jest przede wszystkim bezpośrednim oddziaływaniem na wychowanków w formie różnego rodzaju manipulacji z nagrodami i karami. Behawioryści uważali, że każdego można „umodelować”, jak się chce, trzeba tylko stosować odpowiednie techniki, kary i nagrody a proces wuchowania i nauczania jest procesem warunkowania i modelowania zachowań. Nauczyciel w tym procesie odgrywa role technologa, manipuluje wzmocnieniami, dąży do określonego celu, reakcji. Wychowawca jest osobą autorytarną, posiada władczą postawę wobec wychowanków. Uczniowie mają być posłuszni i muszą dopasowywać się do form pracy oraz muszą wypełniać solidnie obowiązki i zadania odgórnie narzucone. Wychowankowie traktowani są masowo,wszyscy nauczani są tego samego bez możliwości własnej interpretacji przekazywanej treści, w żaden sposób nie uczestniczą w procesie planowania procesu wychowawczo-edukacyjnego, gdyż wszystko zależne jest od świata zewnętrznego. Uczeń traktowany jest przedmiotowo, nie ma miejsca na uwzględnianie indywidualnej specyfiki dziecka, mimo że każdy z nas ma określone zainteresowania i własny tok myślenia. Uczeń musi dopasować się do szkolnego wzorca, modelu, nie ma poszanowania dla wolności wyboru. Wychowawca działa zgodnie z zaprogramowaną pracą wychowawczą ujętą w konkretne cele. Opiera się tylko i wyłącznie na faktach, nie ma miejsca na dyskusje, przemyślenia, nie można podważać przekazywanej wiedzy, gdyż jest to wiedza...