Abstrakt: Artykuł charakteryzuje rozwiązania podejmowane w obszarze minimalizowania skutków zamachów terrorystycznych w budynkach użyteczności publicznej w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii oraz Izraelu. Podejmuje kwestie rozwiązań w zakresie sprzętu i infrastruktury służącej minimalizacji skutków zamachów. Słowa kluczowe: terroryzm, zamachy terrorystyczne, antyterroryzm, minimalizacja skutków zamachów. 1. WSTĘP Definicji terroryzmu jest tak wiele, jak teoretyków tegoż zagadnienia. Wobec mnogości wyjaśnień tego pojęcia Alex Schmidt podjął się analizy ponad 100 z nich i dokonał wyróżnienia wspólnych ich elementów. Wśród takich cech można przytoczyć: stosowanie przemocy, siły lub groźby ich użycia, polityczną motywację sprawców, działanie w celu wywołania strachu, groźby, chęć wywołania psychologicznych skutków i reakcji, rozróżnienie celu zamachu i bezpośredniej ofiary, celowość i planowanie działania, metodę walki, konflikt z obowiązującymi regułami zachowań społecznych, wymuszenia, wykorzystywanie mediów w celu poszukiwania rozgłosu, przypadkowy dobór ofiar, wykorzystywanie symboliki, nieprzewidywalność działań sprawców oraz ukryty charakter organizacji stosującej metody terrorystyczne. Warto jednak za Walterem Laquerem stwierdzić, że „większość ekspertów zgadza się, że terroryzm oznacza użycie lub groźbę użycia przemocy, metodę walki lub strategię osiągania pewnych celów; że jego dążeniem jest zastraszenie państwa poprzez ofiary; że jest on bezwzględny i niezgodny z normami humanitarnymi i że rozgłos jest istotnym składnikiem strategii terrorystycznej.” Po 11 września 2001 r. postrzeganie terroryzmu jako zagrożenia dla bezpieczeństwa diametralnie się zmieniło. Zwalczanie terroryzmu stało się priorytetem zapewniania bezpieczeństwa każdego państwa na świecie. Ewolucja zjawiska terroryzmu, strategii, metod i sposobów działania terrorystów wymaga nieustannych działań w zakresie optymalizacji i doskonalenia w obszarze zapobiegania i zwalczania terroryzmu oraz minimalizacji skutków związanych z wystąpieniem zagrożenia terrorystycznego. W krajach, które najbardziej narażone są na ataki terrorystyczne (Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Izrael) poza działaniami antyterrorystycznymi prowadzonymi przez odpowiedzialne za to służby, uwagę przywiązuje się do odpowiednich środków zabezpieczenia przestrzeni publicznej i budynków najbardziej narażonych na atak. Zasady tych działań stanowią kontynuację doktryny Bezpiecznej Przestrzeni amerykańskiego architekta Oscara Newmana. Jest ona rozwijana przez doktrynę Design Out Terrorism. Zaowocowało to szeregiem...