CHARAKTERYSTYKA WILGOTNYCH LASÓW RÓWNIKOWYCH. Wzdłuż równika rozciągają się najdorodniejsze i najbogatsze w faunę i florę, wiecznie zielone wilgotne lasy równikowe. Lasy te nazywane są czasem równikowymi lasami deszczowymi lub puszczami równikowymi. Wg słownika są to wiecznie zielone formacje leśne strefy międzyzwrotnikowej. Występuje na ubogich glebach laterytowych, w klimacie przez cały rok jednostajnie gorącym i wilgotnym. Na skutek szybkiego rozkładu materii organicznej roślinność jest gęsta i bujna. Lasy te cechuje brak sezonowej rytmiki w życiu roślin, ogromne bogactwo gatunkowe drzew (na 1 hektarze lasu tropikalnego występuje ok. 200 gatunków drzew, podczas gdy w lesie strefy umiarkowanej dziesięciokrotnie mniej), wielowarstwowy układ drzewostanu oraz obfitość lian i epifitów. Drzewa mają proste, wysokie (do 80 m) pnie, dość pospolite jest zjawisko kauliflorii (kwiaty wyrastają bezpośrednio z pnia). Wnętrze lasu jest bardzo cieniste, wskutek czego słabo wykształca się warstwa krzewów i runa. Istnienie tej formacji wynika z dużych i równomiernie rozłożonych w ciągu roku opadów (2000-4000 mm) oraz wysokiej temperatury (25-280C). Najniższa temperatura (przed wschodem słońca) wynosi ponad 20 C, a najwyższa (po południu) – ponad 30 C. Takie warunki zapewniają nieprzerwany wzrost i rozwój roślin. Brak wyraźnych pór roku sprzyja wegetacji, dlatego są to najbardziej rozwinięte ekosystemy lądowe, najbogatsze pod względem różnorodności gatunkowej. Ponieważ nie ma zróżnicowania pór roku, dlatego rośliny nie zrzucają liści. Szacuje się, że lasy te tworzy i zamieszkuje od kilkuset tysięcy do ok. 5 mln gatunków organizmów. Ogólna liczba gatunków samych tylko drzew sięga prawdopodobnie 50 tysięcy. Wielkie lasy równikowe rozciągają się na Nizinie Amazonki, w Afryce równikowej oraz na wyspach Indonezji. Biom ten występuje w strefie równikowej, w trzech głównych obszarach: dorzeczu Amazonki w (Ameryce Południowej), w dorzeczu Kongo w Afryce oraz na Archipelagu Malajskim. Poza tym występuje w dorzeczu Orinoko, na przesmyku Ameryki Środkowej, w dorzeczu górnego Nigru oraz nad Zambezi, częściowo na Madagaskarze, w północno-wschodniej Australii. Lasy równikowe mają strukturę warstwową. Piętro pojedynczych drzew (drzewa przestojowe) sięgających 60-80 m., przykładowe rośliny: puchowiec pięciopręcikowy („Drzewa Giganty”). Piętro koron drzew stanowią wiecznie zielone drzewa, osiągające wysokość 30-50 m. Powierzchnia koron drzew, tworzy zielony rozległy baldachim. Drzewa często oplątane są lianami. Piętro to jest doskonałym przystosowaniem dla owadów i małych zwierząt...