Genetyka jest to nauka o zmienności i dziedziczności u istot żywych. Termin ten wprowadził W.Bateson w 1905r., kiedy potwierdzono zapomniane prace Mendla. Gwałtowny rozwój genetyki nastąpił w ostatnich 45 latach, dzięki odkryciom z dziedziny biologii molekularnej. Genetyka obejmuje szereg działów badających następujące problemy: klasyczna (ogólne mechanizmy dziedziczenia), molekularna (fizykochemiczne podstawy działania materiału genetycznego), biochemiczna (chemiczne podłoże czynników dziedziczności i sposobów ich działania), fenogenetyka (mechanizmy działania genów w wytworzeniu cechy, genetyka rozwoju), cytogenetyka (budowa i funkcja chromosomów), lekarska (podłoże chorób dziedzicznych), ilościowa (mechanizmy zmienności w populacjach). W naszych czasach stosujemy inżynierię genetyczną do trzech podstawowych gałęzi przemysłowych: medycyny, farmaceutyki i działalności spożywczej, a także hodowli roślin i zwierząt. Choroba (np. grypa, ospa, dziedziczne) jest najbardziej znienawidzonym przez człowieka stanem. Do zwalczania chorób dziedzicznych pomocna jest genetyka, która działa na zasadzie zastępowania genu zmutowanego przez normalny w genomie człowieka. Poza tym genetyka będzie wykorzystywana w produkcji pożywek, które stanowią pokarm określonego mikroorganizmu. Ma to na celu rozmnożenie komórek, a także wyodrębnienie ich. Po tych dwóch procesach będą one przydatne do produkcji antybiotyków. Bardzo ciekawym odkryciem jest metoda klonowania genów, które mogą być wykorzystywane przy produkcji insuliny – hormonu niezbędnego do leczenia cukrzycy. Powyższa nauka odnosi sukcesy w hodowli zwierząt i roślin. Hodowla zwierząt jest nauką, której zadaniem jest stałe ulepszanie zwierząt przez człoweika oraz tworzenie nowych, lepszych form lub osobników z określoną, wybraną cechą. Współczesna hodowla dla osiągnięcia postepu musi korzystać ze zdobyczy takich nauk jak genetyka, cytologia, fizjologia zwierząt, biochemia, zoopatologia, chemia, matematyka i inne. Cała działalność ludzka musi zmierzać w kierunku stworzenia zwierzętom jak najkorzystniejszych warunków bytowania, co z kolei zapewnia ich dobrą produktywność. Działalność ludzka polega więc na zmodyfikowaniu i ukształtowaniu w odpowiedni sposób środowiska. Od najdawniejszych czasów człowiek starał się hodować potomstwo pochodzące od najlepszych zwierząt. Wybór najlepiej odpowiadających człowiekowi osobników do dlaszego rozmnażania nazywa się selekcją sztuczną lub doborem. Selekcja prowadzi więc do zmiany struktury genetycznej populacji w kierunku wybranym przez hodowcę, poprzez eliminacje z rozpłodu zwierząt...