REFERAT Na podstawie monografii Marka Mączyńskiego – Policja Państwowa w II Rzeczypospolitej. Organizacyjno-prawne podstawy funkcjonowania. Kraków 1997 Omawiana praca charakteryzuje PP pod względem organizacyjno-funkcjonalnym w układzie czasowo-przestrzennym a w mniejszym stopniu historię rozwoju Policji w Polsce, kładzie ona szczególny nacisk na takie elementy jak : - ustrój systemu administracyjno-policyjnego i struktura kadrowo-organizacyjna PP - uwarunkowania historyczne i społeczno-polityczne funkcjonowania struktur policyjnych w trakcie wykonywania ustawowych zadań z zakresu polityki wewnętrznej państwa - obszary działalności i formy działania struktur policyjnych w terenie - treść realizowanych zadań - prawa, kompetencje i obowiązki policjantów i organów PP - kompetencje administracyjne i porządkowe w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego - stan dyscypliny w formacji policyjnej Praca składa się z 7 rozdziałów: Pierwszy rozdział jest częścią opisową , przedstawiającą skrótowo genezę, rozwój , kształtowanie się i koncepcję organizacji jednolitej formacji policyjnej W rozdziale drugim przedstawiono lokalne problemy związane z unifikacją organów bezp. publ. w ramach jednolitej PP Trzeci rozdział zawiera problematykę organizacyjno-kadrową , opisuje system edukacji policyjnej do roku 1926 Rozdział 4 poświęcony został kierunkom ewolucji aparatu policyjnego i zmianom strukturalnym Rozdział 5 zajmuje się w całości okresem 1926-1939 i opisuje organizację i funkcjonowanie organów bezp. publ. ostatnie 2 rozdziały poświecone są natomiast pragmatyce służbowej w PP – prawa i obowiązki , odp. dyscpl.-karna ( r. 6 ) oraz czynności organów terenowych i ich f-uszy podczas realizacji podstawowych zadań ustawowych ( r. 7) W ramach niniejszych zajęć, zreferowanie tematu będzie, co zrozumiałem, ogólne. GENEZA I UTWORZENIE JEDNOLITEJ POLICJI PAŃSTWOWEJ Jednym z kluczowych problemów odradzającego się państwa było zorganizowanie i uruchomienie państwowego aparatu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo publiczne. W początkach listopada 1918r a wiec w czasie wypędzania wojsk okupacyjnych powstawały 1-e organizacje porządku publicznego : milicje ludowe, straże bezpieczeństwa publicznego, milicje miejskie, formacje żandarmerii , policje miejskie, policje gminne, straże rzeczne , straże kolejowe. Organizacje te zróżnicowane były w znacznym stopniu ze względu na model funkcjonowania ( niektóre oparte na wzorach byłych formacji zaborców ) jak i na podległość – bowiem różne były organy , które je powoływały ( gminy, wojsko, ). Wobec mnogości organizacji cywilnych i wojskowych...