Periodyzacja romantyzmu w Europie: Romantyzm to prąd literacko-kulturowy który narodził się pod koniec XVIII w. w Niemczech, gdzie nosił nazwę okresu „burzy i naporu”. W połowie XVIII wieku objął swym wpływem wszystkie kraje Europy. Okres przedromantyczny nazywany był w Niemczech-preromantyzmem. Trwał do połowy wieku XIX. Do najważniejszych cech literatury romantycznej należy zaliczyć następujące elementy: -wysunięcie na pierwszy plan uczucia jako motoru do działania człowieka (występowanie motywu nieszczęśliwej miłości), -sięganie do elementów kultury średniowiecza (historyzm, gotycyzm),- Bajronizm cechuje: (bunt przeciwko przyjętym wzorcom kulturowo-społecznym – bohater to buntownik, charakterystyczny w literaturze romantycznej, samotność, skłócenie z otoczeniem – wyalienowanie, indywidualizm, okazywany na wszelkich możliwych płaszczyznach, rozdarcie wewnętrzne, wieczne cierpienie, dwuznaczność moralna, skłonność do zemsty) -odwoływanie się do kultury wschodniej, tzw. Orientu (kultura orientalna, wprowadzanie do utworów elementów orientalnych), -sięganie do elementów kultury ludowej, wierzeń, podań i legend, -łączenie w obrębie jednego tekstu: realizm i fantastyka, (świat duchów, upiorów, zjawisk i postaci nadprzyrodzonych), -tworzenie w utworach nastroju grozy, niezwykłości i tajemniczości, budowanie dramatyzmu i napięcia, -łączenie w obrębie jednego utworu różnych rodzajów literackich, gatunków i stylów tzw. Synkretyzm rodzajowy i gatunkowy, -stworzenie nowego typu bohatera, tzw. romantycznego charakteryzującego się indywidualizmem, buntem wobec świata i rzeczywistości, samotnością itp., -pojawienie się nowych gatunków typowych dla epoki romantyzmu: 1.dramat romantyczny, 2.poweiść poetycka, 3.poemat dygresyjny, 4.ballada. Daty: 1789-rewolucja francuska, 1795-III rozbiór polski, 1821-powstanie w Grecji przeciw okupacji Tureckiej,1820-Oda do młodości-Mickiewicza. 1822-pierwszy tom Poezji(Ballady i romanse)-Adama Mickiewicza-w Polsce rozpoczyna się epoka romantyzmu, 1825-powstanie dekabrystów w Rosji, 1830-rewolucja lipcowa we Francji, 1830-powstanie listopadowe w Polsce, 1831-upadek powstania listopadowego, wywóz Polaków na Sybir, 1848-Wybuch WIOSNY LUDÓW w Europie, ukazuje się III cz. Dziadów-Mickiewicza, Kordian-Słowackiego. 1863-powstanie styczniowe w Polsce(koniec epoki romantyzmu w Polsce, po klęsce powstania styczniowego). Światopogląd romantyczny i jego cechy: Siłą napędową romantyzmu była tęsknota za rajskim światem, poszukiwanym poza nudną codziennością, poczucie beznadziei, a nawet spalenia się w poszukiwaniu ideału, głównie idealnej...