Części mowy i sposoby ich odmiany.Przez co odmieniamy poszczególne części mowy?:rzeczownik - przypadki, liczby;czasownik - osoby, liczby, rodzaje, tryby, strony (aspekty);przymiotnik - przypadki, liczby, rodzaje (stopniowanie);liczebnik:przypadki i rodzaje, brak form liczby (większość liczebników głównych);przypadki i liczby (niektóre liczebniki główne);przypadki, liczby i rodzaje (liczebniki: porządkowe, mnożne, wielorakie);przypadki, tylko jeden rodzaj gramatyczny i jedynie formy liczby pojedynczej (liczebniki zbiorowe);nieodmienne (liczebniki ułamkowe i nieokreślone);zaimek - tak jak części mowy, które zastępują;przyimek - nieodmienna część mowy;przysłówek - nieodmienna część mowy;partykuła - nieodmienna część mowy;spójnik - nieodmienna część mowy;wykrzyknik - nieodmienna część mowy;11) imiesowya) przymiotnikowe -odmieniamy jak przymiotniki:* czynne (-ący. -ąca, -ące)* bierne (-any, -ana, -ane, -ty, -ta, -te)b) przysłówkowe - nieodmienne części mowy:* współczesne (-ąc)* uprzednie(-wszy, -łszy).Odmiana przez liczby i przypadki (deklinacja)liczba poj. liczba mn.Mianownik (kto? co?) piękna dziewczyna piękne dziewczynyDopełniacz (kogo? czego?) pięknej dziewczyny pięknych dziewczynCelownik (komu? czemu?) pięknej dziewczynie pięknym dziewczynomBiernik (kogo? co?) piękną dziewczynę piękne dziewczynyNarzędnik (z kim? z czym?) piękną dziewczyną...