Partie polityczne w Europie Środkowej i Wschodniej 1. Biegun socjalistyczny (przykłady) 2. Biegun konserwatywno-chadecki (przykłady) 3. Biegun liberalny (przykłady) 4.Biegun ekstremalny (przykłady) Warszawa 2012 Partia polityczna to dobrowolna organizacja społeczna o określonym programie politycznym, mająca na celu jego realizację poprzez zdobycie i sprawowanie władzy lub wywierania na nią wpływu. Partie polityczne są organizacjami o charakterze członkowskim, dlatego są zaliczane do organizacji społecznych, podobnie jak stowarzyszenia czy związki zawodowe. Współcześnie partie są dobrowolnymi organizacjami zrzeszającymi obywateli świadomych wspólnoty swych interesów i poglądów i skłonnych do zdyscyplinowanego zabiegania o ich realizację przez zdobywanie i sprawowanie władzy państwowej. Demokratyczne systemy są tym bardziej funkcjonalne, im lepiej partie: o konsolidują polityków wedle zdolności artykułowania i reprezentowania interesów określonych odłamów społeczeństwa, o potrafią skutecznie starać się o ich realizację, ukierunkowując zgodnie z demokratycznymi procedurami politykę państwa i międzypaństwowych instytucji, o są zdolne do kojarzenia rywalizacji o władzę i wpływy w państwie i międzypaństwowych instytucjach, z umiejętnością negocjowania, zawierania kompromisów, współdziałania w kwestiach, w których interesy szerszych odłamów społeczeństwa bądź całego narodu są zgodne. W systemach autorytarnych funkcje partii są istotnie odmienne i zróżnicowane w zależności od ich stosunku do panującego w danym państwie reżimu: o funkcje partii legalnych wyznacza właściwa im rola narzędzia arbitralnego panowania nad społeczeństwem pozbawionym realnego wpływu na rządzących, o funkcje partii kontestujących opresyjny reżim wynikają z wymogów prowadzonej w warunkach nielegalności walki i przygotowania do zmiany systemu i przejęcia władzy, Płaszczyzny procesu powstawania partii. Kontekst społeczny, partie wchodzące na arenę po upadku systemu komunistycznego. Formułowane są na bazie elit a nie interesów społecznych, odmienność od dotychczasowych partii. Nie oferują zbytnio sprecyzowanych programów ze względu na często braku informacji. Zazwyczaj odwołują się do wartości a nie interesów. Kontekst polityczny, podejmowanie decyzji o wyborach odbywa się w warunkach gdy powszechne prawo wyborcze jest standardem. Obecne są byłe partie komunistyczne, które dysponują większymi zasobami finansowymi . Kontekst organizacyjny, partie wywodzące się ze starego reżimu. Partie reaktywowane nawiązujące do działających partii przed okresem komunistycznym . Partie wywodzące się z...