Regionalizacja bezpieczeństwa.1. Teoretyczne podstawy regionalizmu w polityce bezpieczeństwa2. Formy regionalnych organizacji bezpieczeństwa.3. Wiodące organizacje bezpieczeństwa europejskiegoREGIONALIZMW ujęciu prawno-politycznym: tworzenie, w oparciu o historyczno-prawne uwarunkowania, wyższych form współistnienia państwW ujęciu globalistycznym: każda forma zrzeszania się państw ponad granicami, oparta na wspólnocie interesów i celówZ punktu widzenia politologii: zrzeszanie się państw o zbieżnych celach, bliskich sobie kulturowo i językowo, przy czym podkreślona zostaje autonomia i suwerenność państwUjęcie wąskie: "zjawisko poszukiwania przez zbiorowość terytorialną, wewnątrz większego systemu państwowego, własnej tożsamości„ G. GorzelakW polityce: tendencja do decentralizacji władzy państwowejW teorii stosunków międzynarodowych: forma współpracy państw w regionie (ujęcie szerokie)INTEGRACJA REGIONALNA - WZROST BEZPIECZEŃSTWA• Deklaracje i zobowiązania dotyczące zapewnienia pokoju i bezpieczeństwa• Gwarancja stabilizacji w regionie• Zsynchronizowanie wspólnej polityki zagranicznej• Koordynacja polityki obronnej• Zwiększenie się efektywności działań• Dążenie do pokojowego rozstrzygania ewentualnych zaistniałych sporów w ramach porozumień lokalnychDROGA DO WSPÓŁPRACY REGIONALNEJKrok I. : Świadomość regionalna Krok II. : Uwidocznienie zbieżności interesów i potrzeb Krok III. : Wzrost interakcji Krok IV. : Instytucje regionalneBezpieczeństwo regionalne – jeden z rodzajów bezpieczeństwa rozpatrywany na podstawie kryterium przestrzennego. Pojęcie to odnosi się do zagrożeń i przeciwdziałań wobec nich występujących w danym regionie. W okresie zimnej wojny rozwiązania regionalne zostały podporządkowane wymogom i regułom rywalizacji dwóch supermocarstw. Rozpad świata dwublokowego dał impuls do rozwoju nowego regionalizmu. Do głównych przyczyn, które spowodowały ewolucję podejścia i zwrot w kierunku bezpieczeństwa regionalnego należą:• wzrost świadomości politycznej społeczeństw, która powoduje zdolność do dostrzegania wspólnych interesów i zagrożeń występujących w danym regionie,• uznanie integracji regionalnej za bardziej efektywne narzędzie służące zapewnieniu bezpieczeństwa,• wzrost interakcji między państwami regionu oraz tworzenie instytucji czy też organizacji o charakterze regionalnym pogłębiających owo zjawisko.Niewątpliwie regionalizacja bezpieczeństwa powoduje, że w większym stopniu uwzględniana jest lokalna specyfika zagrożeń oraz metod i środków przeciwdziałania. Warto zauważyć, że bezpieczeństwo regionalne w ujęciu przestrzennym dotyczy również...