Regionalizacja bezpieczeństwa. 1. Teoretyczne podstawy regionalizmu w polityce bezpieczeństwa 2. Formy regionalnych organizacji bezpieczeństwa. 3. Wiodące organizacje bezpieczeństwa europejskiego REGIONALIZM W ujęciu prawno-politycznym: tworzenie, w oparciu o historyczno-prawne uwarunkowania, wyższych form współistnienia państw W ujęciu globalistycznym: każda forma zrzeszania się państw ponad granicami, oparta na wspólnocie interesów i celów Z punktu widzenia politologii: zrzeszanie się państw o zbieżnych celach, bliskich sobie kulturowo i językowo, przy czym podkreślona zostaje autonomia i suwerenność państw Ujęcie wąskie: "zjawisko poszukiwania przez zbiorowość terytorialną, wewnątrz większego systemu państwowego, własnej tożsamości„ G. Gorzelak W polityce: tendencja do decentralizacji władzy państwowej W teorii stosunków międzynarodowych: forma współpracy państw w regionie (ujęcie szerokie) INTEGRACJA REGIONALNA - WZROST BEZPIECZEŃSTWA • Deklaracje i zobowiązania dotyczące zapewnienia pokoju i bezpieczeństwa • Gwarancja stabilizacji w regionie • Zsynchronizowanie wspólnej polityki zagranicznej • Koordynacja polityki obronnej • Zwiększenie się efektywności działań • Dążenie do pokojowego rozstrzygania ewentualnych zaistniałych sporów w ramach porozumień lokalnych DROGA DO WSPÓŁPRACY REGIONALNEJ Krok I. : Świadomość regionalna Krok II. : Uwidocznienie zbieżności interesów i potrzeb Krok III. : Wzrost interakcji Krok IV. : Instytucje regionalne Bezpieczeństwo regionalne – jeden z rodzajów bezpieczeństwa rozpatrywany na podstawie kryterium przestrzennego. Pojęcie to odnosi się do zagrożeń i przeciwdziałań wobec nich występujących w danym regionie. W okresie zimnej wojny rozwiązania regionalne zostały podporządkowane wymogom i regułom rywalizacji dwóch supermocarstw. Rozpad świata dwublokowego dał impuls do rozwoju nowego regionalizmu. Do głównych przyczyn, które spowodowały ewolucję podejścia i zwrot w kierunku bezpieczeństwa regionalnego należą: • wzrost świadomości politycznej społeczeństw, która powoduje zdolność do dostrzegania wspólnych interesów i zagrożeń występujących w danym regionie, • uznanie integracji regionalnej za bardziej efektywne narzędzie służące zapewnieniu bezpieczeństwa, • wzrost interakcji między państwami regionu oraz tworzenie instytucji czy też organizacji o charakterze regionalnym pogłębiających owo zjawisko. Niewątpliwie regionalizacja bezpieczeństwa powoduje, że w większym stopniu uwzględniana jest lokalna specyfika zagrożeń oraz metod i środków przeciwdziałania. Warto zauważyć, że bezpieczeństwo regionalne w ujęciu...