Zagadnienia na egzamin z andragogiki 1. Podstawowe pojęcia i problemy andragogiki a) sposoby definiowania andragogiki wg Mieczysława Malewskiego - sposób pierwszy – był powszechny do 1989r., andragogika jest nauką o kształceniu i wychowaniu dorosłych; sposób ten był określony ideologicznie – ważne było to, co dzieje się w instytucjach oświatowych; - sposób drugi – po1990r., andragogika jest nauką o edukacyjnym wspomaganiu rozwoju człowieka dorosłego; nie wychowujemy, ale pomagamy; - sposób trzeci – ok.2000r., andragogika jako nauka o całożyciowym uczeniu się. b) redefinicja pojęcia „edukacja dorosłych” (zmiany paradygmatyczne) edukacja – są to zabiegi kształcące i odpowiadające im procesy poznawcze, które są zorientowane na osiągnięcie intencjonalnie przyjętych celów rozwojowych w odniesieniu do jednostki, grupy, społeczeństwa • EDUKACJA = NAUCZANIE – do końca lat 60 XX wieku, uczenie się jest częścią nauczania, proces instytucjonalny, dorosły przyjmuje z góry określone treści, akceptuje oceny, nie ma wpływu na metody nauczania, cele edukacji są wyznaczone społecznie • EDUKACJA = NAUCZANIE + UCZENIE SIĘ (1zmiana paradygmatyczna) – początek lat 70, uczenie się jest równoznaczne z nauczaniem, związane z koncepcjami humanistycznymi • EDUKACJA = UCZENIE SIĘ (2 zmiana paradygmatyczna) – dziś, ważne jest wszystko, co dzieje się w życiu człowieka, a nie tylko w placówce oświatowej; człowiek uczy się cale życie; proces uczenia się jest aktywny, dynamiczny, osadzony w interakcjach z innymi ludźmi i światem c) całożyciowe uczenie się jako procesy formalne - instytucjonalne; to, co dzieje się w szkole - edukacja formalna – system instytucji oświatowych zbudowanych w sposób hierarchiczny, który poprzez świadectwa, dyplomy szkolne selekcjonuje uczących się do różnych ról społecznych i lokuje ich na różnych poziomach społecznego zróżnicowania jako procesy nieformalne - edukacja nieformalna – uczenie pozainstytucjonalne, uczenie się z codzienności, z życia - całożyciowy proces, w którym jednostka przyswaja wiedzę, postawy, wartości z powszedniego doświadczenia i wpływów środowiska jako procesy pozaformalne - edukacja pozaformalna – każda zorganizowana aktywność edukacyjna usytuowana w pozaszkolnym, formalnym systemie oświatowym - np. kursy, szkolenia, seminaria, warsztaty, konferencje itp. 2. Czym jest dorosłość? Dorosłość jako podstawowe pojęcie andragogiki. a) dorosłość jako stan społeczny człowieka (kryteria dorosłości) • dorosły to pewien zamknięty, skończony, obiektywny stan jednostki, określany na podstawie pewnych kryteriów, które obowiązują w danym...