Konrad Mazowiecki sprowadził Krzyżaków w celu chrystianizacji (nawracania na wiarę chrześcijańską) Prusów: - Prusowie należeli do ludów bałtyjskich, zamieszkiwali tereny od dolnej Wisły wzdłuż Bałtyku do granic Mazowsza, - książęta polscy narażeni byli na pruskie najazdy, szczególnie zagrożone było Mazowsze , którym rządził Konrad Mazowiecki, - Konrad postanowił wykorzystać do ujarzmienia Prusów zakon krzyżacki, w 1226 r. Krzyżacy przybyli do ziemi chełmińskiej - uzyskali od cesarza Fryderyka II zatwierdzenie nadania im ziemi chełmińskiej, jak również przyszłych zdobyczy na poganach i rozpoczęli systematyczny podbój ziem pruskich, - w 1249 r. Prusowie poddali się i przyjęli chrzest, - na zdobytych terenach Krzyżacy prowadzili akcje osadnicze, sprowadzali z Niemiec chłopów, rzemieślników i...