Konrad Mazowiecki sprowadził Krzyżaków w celu chrystianizacji (nawracania

na wiarę chrześcijańską) Prusów:

- Prusowie należeli do ludów bałtyjskich, zamieszkiwali tereny od dolnej Wisły

wzdłuż Bałtyku do granic Mazowsza,

- książęta polscy narażeni byli na pruskie najazdy, szczególnie zagrożone było

Mazowsze , którym rządził Konrad Mazowiecki,

- Konrad postanowił wykorzystać do ujarzmienia Prusów zakon krzyżacki,

 w 1226 r. Krzyżacy przybyli do ziemi chełmińskiej

- uzyskali od cesarza Fryderyka II zatwierdzenie nadania im ziemi chełmińskiej,

jak również przyszłych zdobyczy na poganach i rozpoczęli systematyczny

podbój ziem pruskich,

- w 1249 r. Prusowie poddali się i przyjęli chrzest,

- na zdobytych terenach Krzyżacy prowadzili akcje osadnicze, sprowadzali

z Niemiec chłopów, rzemieślników i rycerzy, budowali zamki, zakładali miasta,

- w 1309 r. wielki mistrz przeniósł stolicę zakonu z Wenecji do Malborka,

 Konrad Mazowiecki sprowadzając Krzyżaków miał nadzieję, że w przyszłości włączy Prusy do swego księstwa, konsekwencją zaś jego czynu było powstanie

w Europie silnego państwa krzyżackiego, które stało się dla Polski

groźnym sąsiadem.