Ostatnimi czasy wyjątkową popularność zyskało słowo „bezpieczeństwo”. Również i w tej pracy stanowi jedno z najważniejszych pojęć. W oparciu o kryterium przestrzenne poruszone zostały tu kwestie związane z bezpieczeństwem w ujęciu lokalnym. Podjęto próbę znalezienia odpowiedzi na pytanie: kto odpowiada za bezpieczeństwo społeczności lokalnej w Polsce. Szczegółowo opisana została również odpowiedzialność w tej kwestii w wymiarze gminnym i powiatowym. Ponadto omówiono rolę i zadania Policji oraz Straży Gminnych. Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego jest jednym z najważniejszych i najstarszych zadań publicznych, związanym ściśle z samym powstawaniem władzy publicznej. Treść tej funkcji państwa jest od dawna wiadoma, zakorzeniona w świadomości społecznej i intuicyjnie zrozumiała . Poszukiwania odpowiedzi na pytanie, kto odpowiada za bezpieczeństwo społeczności lokalnej warto zacząć od analizy przepisów prawa. Zacząć należy od najwyższych szczebli w hierarchii władzy w Polsce. Te jednak mimo swojej rangi zostały potraktowane pobieżnie. Na potrzeby tej pracy szczegółowo przedstawiono odpowiedzialność za bezpieczeństwo w wymiarze lokalnym: gminy i powiatu. Transformacje ustrojowe z początku lat 90. Spowodowały decentralizacje władzy publicznej. Charakter tych zmian uwzględnia również podział obowiązków w dziedzinie bezpieczeństwa na poszczególne szczeble samorządu, tj. gminę, powiat i województwo. Podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo są przede wszystkim: -Prezydent RP, który jest podmiotem władzy wykonawczej, a jego funkcja polega na stabilizacji władzy państwowej oraz gwarancji przestrzegania postanowień międzynarodowej i reprezentacji państwa. Czuwa również nad niepodległością, suwerennością i bezpieczeństwem państwa. Ponadto prezydent jest zwierzchnikiem Sił Zbrojnych. W czasie pokoju funkcję te sprawuje za pośrednictwem Ministra Obrony Narodowej (konstytucja RP) -Parlament, zgodnie z Konstytucją RP Parlament wyraz zgodę na wprowadzenie stanu wyjątkowego i wojennego. Ma on również możliwość przedłużenia stanu klęski żywiołowej oraz stanu wyjątkowego. -Rada Ministrów- zgodnie z art. 146 Konstytucji RP, Rada Ministrów prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną RP, zapewnia również bezpieczeństwo zewnętrzne i wewnętrzne, sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie obronności kraju oraz dba o porządek publiczny. Prezes Rady Ministrów, w celu koordynacji działań związanych z ochroną bezpieczeństwa i obronnością kraju wydaje wiążące decyzje oraz żąda informacji i opinii (szczególnie w zakresie działalności takich instytucji jak Policja czy Straż...