Źródła prawa Źródła prawa jest pojęciem wieloznacznym, można wyróżnić trzy podstawowe znaczenia: Źródła prawa w znaczeniu formalnym • W znaczeniu formalnym źródłami prawa określane są formy, w jakich przejawia się obowiązujące prawo. Są to więc wszystkie akty, stanowione przez właściwe organy, które w treści swej zawierają normy prawne. Inne określenia to: akty prawodawcze, akty normatywne. • Ze względu na zakres obowiązywania norm prawnych można wyróżnić: - źródła prawa międzynarodowego - źródła prawa krajowego - źródła prawa europejskiego Źródła prawa w znaczeniu materialnym • Źródła prawa w znaczeniu materialnym to czynniki wpływające na treść norm prawnych. Zagadnieniami źródeł prawa w tym znaczeniu zajmują się socjologia prawa, filozofia prawa, teoria prawa. Źródła poznania prawa • Do takich źródeł należą min. publikatory zawierające autentyczną treść norm prawnych, np. Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, itp. Innymi źródłami mogą być również dokumenty prywatne i inne. Pojęcie i podział gałęzi prawa Gałąź prawa to ukształtowany w toku historycznego rozwoju zbiór norm prawnych, które regulują daną dziedzinę stosunków społecznych Pojęcie i podział gałęzi prawa Podział aktów prawnych -Akty powszechnie obowiązujące Wiążą nieograniczony podmiotowo krąg adresatów. Należą do nich takie akty, jak...