Źródła prawa

Źródła prawa jest pojęciem wieloznacznym, można wyróżnić trzy podstawowe znaczenia:

Źródła prawa

w znaczeniu formalnym

• W znaczeniu formalnym źródłami prawa określane są formy, w jakich przejawia się obowiązujące prawo. Są to więc wszystkie akty, stanowione przez właściwe organy, które w treści swej zawierają normy prawne. Inne określenia to:

akty prawodawcze, akty normatywne.

• Ze względu na zakres obowiązywania norm prawnych można wyróżnić:

- źródła prawa międzynarodowego

- źródła prawa krajowego

- źródła prawa europejskiego

Źródła prawa

w znaczeniu materialnym

• Źródła prawa w znaczeniu materialnym to czynniki wpływające na treść norm prawnych.

Zagadnieniami źródeł prawa w tym znaczeniu zajmują się socjologia prawa, filozofia prawa, teoria prawa.

Źródła poznania prawa

• Do takich źródeł należą min. publikatory zawierające autentyczną treść norm prawnych, np. Dziennik Ustaw, Monitor Polski, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, itp. Innymi źródłami mogą być również dokumenty prywatne i inne.

Pojęcie i podział gałęzi prawa

Gałąź prawa to ukształtowany w toku historycznego rozwoju zbiór norm prawnych, które regulują daną dziedzinę stosunków społecznych

Pojęcie i podział gałęzi prawa

Podział aktów prawnych

-Akty powszechnie obowiązujące

Wiążą nieograniczony podmiotowo krąg adresatów. Należą do nich takie akty, jak konstytucja, ratyfikowane umowy międzynarodowe, ustawy, rozporządzenia oraz akty prawa miejscowego. Akty prawa miejscowego wiążą się ze ściśle określonym terytorium, jednak nie ma to wpływu na ich charakter.

-Akty powszechnie obowiązujące

Wiążą nieograniczony podmiotowo krąg adresatów. Należą do nich takie akty, jak konstytucja, ratyfikowane umowy międzynarodowe, ustawy, rozporządzenia oraz akty prawa miejscowego. Akty prawa miejscowego wiążą się ze ściśle określonym terytorium, jednak nie ma to wpływu na ich charakter.

Hierarchia aktów prawnych w Konstytucji RP

• Konstytucja

• Ratyfikowane umowy międzynarodowe

• Rozporządzenia, dyrektywy i decyzje UE

• Ustawy i rozporządzenia z mocą ustawy

• Akty prawa miejscowego