Stan nadzwyczajny to pojawienie się w Państwie sytuacji szczególnego zagrożenia, szczególny reżim prawny, służący odwróceniu lub umniejszeniu skutków szczególnych zagrożeń, jeżeli zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające. Podstawa prawna: • Konstytucja RP - rozdział XI (art. 228 - 234) (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.); • ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 156, poz. 1301); • ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz. U. Nr 113, poz. 985); • ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558); • Skrzydło W. ”Leksykon wiedzy o państwie i konstytucji. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Graf-Punkt 2000. Rodzaje stanów nadzwyczajnych. Według Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. mogą być wprowadzone 3 rodzaje stanów nadzwyczajnych: • stan wojenny, • stan wyjątkowy, • stan klęski żywiołowej. ZASADY KONSTYTUCYJNE: Wyróżniamy sześć zasad odnoszących się jednolicie do wszystkich sytuacji stanu nadzwyczajnego: I. ZASADA WYJĄTKOWOŚCI (subsydiarności) – stan nadzwyczajny może być wprowadzony tylko w sytuacji szczególnego zagrożenia i tylko jeżeli zwykłe środki są nie wystarczające tj. art.228 ust. 1 Konstytucji RP „W sytuacjach szczególnych zagrożeń, jeżeli zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające, może zostać wprowadzony odpowiedni stan nadzwyczajny: stan wojenny, stan wyjątkowy lub stan klęski żywiołowej”. II. ZASADA LEGALNOŚCI oznacza, że: - wprowadzenie tylko na podstawie ustawy i w drodze rozporządzenia tj. art. 228 ust. 2 Konstytucji RP „Stan nadzwyczajny może być wprowadzony tylko na podstawie ustawy, w drodze rozporządzenia, które podlega dodatkowemu podaniu do publicznej wiadomości”. III. ZASADA PROPORCJONALNOŚCI – podjęte działania muszą odpowiadać stopniowi zagrożenia, art. 228 ust. 5 Konstytucji RP „Działania podjęte w wyniku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego muszą odpowiadać stopniowi zagrożenia i powinny zmierzać do jak najszybszego przywrócenia normalnego funkcjonowania państwa”. IV. ZASADA CELOWOŚCI – podjęte działania powinny zmierzać do najszybszego przywrócenia normalnego funkcjonowania państwa, art. 228 ust. 5 Konstytucji RP „Działania podjęte w wyniku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego muszą odpowiadać stopniowi zagrożenia i powinny zmierzać do jak najszybszego przywrócenia normalnego funkcjonowania państwa.” V. ZASADA OCHRONY PODSTAW SYSTEMU PRAWNEGO – to zakaz uchwalania ustaw regulujących pewne...