...

ia państwa w czasie trwania tego stanu. Stan klęski żywiołowej nie jest związany z sytuacją zagrożenia bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego. Wprowadzony może być w celu zapobieżenia i usunięcia skutkom katastrof naturalnych oraz awarii technicznych, na obszarze wystąpienia danej klęski żywiołowej lub także na obszarze zagrożonym skutkami tej klęski, na czas określony nie przekraczający 30 dni (za zgodą Sejmu można stan ten przedłużyć na oznaczony czas). Ustawa ta opisuje: klęskę żywiołową jako katastrofę naturalną albo też awarię techniczną, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu dużej liczbie osób, mieniu lub środowisku na szeroką skalę, natomiast pomoc i ochrona występuje tylko przy użyciu środków nadzwyczajnych; katastrofę naturalną jako zdarzenie związane z działaniem siły natury: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, długo trwałe występowanie ekstremalnych temperatur, osuwiska ziemi, pożary, susze, powodzie, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, masowe występowanie szkodników, chorób roślin lub zwierząt, chorób zakaźnych, a także innego żywiołu; awarię techniczną jako gwałtowne, nieprzewidziane uszkodzenie a także zniszczenie obiektu budowlanego, urządzenia technicznego, systemu urządzeń technicznych, które to spowodują przerwę w ich używaniu lub utratę ich właściwości. Stan klęski żywiołowej wprowadza się w drodze rozporządzenia na wniosek właściwego wojewody lub z własnej inicjatywy Rady Ministrów, określając przyczyny, datę wprowadzenia oraz obszar objęty tym stanem i czas trwania, a także ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela. Rozporządzenie takie należy podać do publicznej wiadomości społeczeństwu. W czasie stanu klęski żywiołowej działaniami kierują odpowiednio do obszaru objętego stanem: wójt na terenie gminy, starosta- gminy wchodzącej w skład powiatu, wojewoda- województwa, minister właściwy do spraw wewnętrznych lub inny minister powołany przez Prezesa Rady Ministrów- na terenie więcej niż jednego województwa. STAN WOJENNY. Stan Wojenny (art. 229) – może być wprowadzony tylko w trzech sytuacjach: - zewnętrznego zagrożenia państwa (także przez działanie terrorystyczne), - zbrojnej napaści na terytorium RP, - jeżeli z umowy międzynarodowej wynika zobowiązanie do wspólnej obrony przeciwko agresji. Czas trwania stanu wojennego jest nieokreślony, gdyż nie można przewidzieć jaki czas będzie obowiązywać potrzeba jego zastosowania w państwie. Prezydent RP na wniosek Rady Ministrów może wprowadzić stan wojenny w razie zewnętrznego...