SPIS TREŚCI: WSTĘP…………………………………………………………………….…….3 1.HISTORIA WPZi B………………………………………………………...…3 1.1. Traktat z Maastricht……………………………………………………....3 1.2. Traktat amsterdamski……………………………………...……………..4 1.3. Traktat nicejski……………………………………………………….…..4 1.4. Traktat lizboński i przyszłość WPZiB……………………………………4 2. ORGANY WPZiB……………………………………………………….……5 2.1. Rada Europejska………………………………………………………….5 2.2. Rada Unii Europejskiej…………………………………………………...5 2.3. Komisja Europejska………………………………………………………6 2.4. Parlament Europejski……………………………………………………...7 3. INSTRUMENTARIUM WPZiB……………………………………………...7 3.1. Ogólne wytyczne…………………………………………………………7 3.2. Zasady wykonania działań i stanowisk…………………………………..7 ZAKOŃCZENIE………………………………………………………………...8 BIBLIOGRAFIA………………………………………………………………...9 WSTĘP: Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa (WPZiB) stanowi jeden z obszarów działalności Unii Europejskiej, który obejmuje wszelkie dziedziny polityki zagranicznej i ogół kwestii dotyczących bezpieczeństwa Unii, w tym stopniowe określanie wspólnej polityki obronnej, która może prowadzić do wspólnej obrony. Została powołana na mocy traktatu z Maastricht, podpisanego 7 lutego 1992 roku, a następnie rozwinięta przez traktaty z Amsterdamu (1997 r.), z Nicei (2001 r.) oraz z Lizbony (2007 r.). Jej podstawowym zadaniem jest koordynowanie polityki zagranicznej oraz bezpieczeństwa zewnętrznego państw członkowskich Unii Europejskiej w celu ochrony wspólnych wartości, podstawowych interesów, niezawisłości i integralności Unii. Współpracując w jej ramach, państwa członkowskie starają się wspólnie skuteczniej wpływać na globalną politykę i umacniać pozycję Europy na arenie międzynarodowej, dbając o pokój, przestrzeganie praw człowieka i rządów prawa na całym świecie. 1. HISTORIA WPZiB: 1.1. Traktat z Maastricht: Traktat z Maastricht został podpisany jak już wcześniej wspomniałam 7 lutego 1992 r., a wszedł w życie 1 listopada 1993 r. Jego Tytuł V Postanowienia dotyczące wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, artykuł J ustanowił wspólną polityką zagraniczną i bezpieczeństwa, której celami określił: • ochrona wspólnych wartości, podstawowych interesów i niezależności Unii; • umacnianie bezpieczeństwa Unii i jej Państw Członkowskich we wszelkich formach; • utrzymanie pokoju i umacnianie bezpieczeństwa międzynarodowego zgodnie z zasadami Karty Narodów Zjednoczonych oraz Aktu Końcowego z Helsinek i celami Karty Paryskiej; • popieranie współpracy międzynarodowej; • rozwijanie oraz umacnianie demokracji i państwa prawnego, a także poszanowanie praw człowieka i podstawowych wolności. WPZiB stanowi wyraz...