1) Teoria ewolucji Darwina: Teoria doboru naturalnego - teoria wyjaśniająca mechanizmy ewolucji, przedstawiona przez Karola Darwina w dziele "O powstawaniu gatunków" w 1858. Swoją teorię Darwin oparł na następujących prawach: · prawo zmienności powszechnej i bezkierunkowej, które mówi, że gatunki charakteryzuje duża zmienność dziedziczna i nie dziedziczna, jedynie zmiany dziedziczne mają znaczenie w ewolucji, · prawo olbrzymiej różnorodności organizmów, które mnożą się w postępie geometrycznym, · prawo walki o byt, która jest mechanizmem ograniczającym nadmierną liczbę organizmów, walka o byt może się odbywać bezpośrednio między dwoma różnymi gatunkami w układzie ofiara - drapieżnik lub pośrednio, w obrębie jednego gatunku w wyniku konkurencji o tę samą niszę ekologiczną, · prawo dziedziczenia, które mówi, że osobniki które przeżyły przekazują korzystne cechy swemu potomstwu, · prawo doboru naturalnego - w walce o byt przeżywają osobniki najlepiej przystosowane, formy pośrednie wymierają, co prowadzi do coraz większej rozbieżności cech w następnych pokoleniach i powstania z czasem form bardzo różniących się od form wyjściowych i powstawania nowych gatunków. Zaproponowane przez Darwina wyjaśnienie powstawania zmian ewolucyjnych było tak proste i logicznie udokumentowane, że szybko zostało przyjęte przez większość biologów. 2) Teoria doboru naturalnego Darwina i Wallace'a: Wkład K. Darwina (1809–1882) w rozwój myśli ewolucyjnej był ogromny. Dostarczył on wielu szczegółowych danych i przekonujących argumentów na to, że ewolucja świata organicznego faktycznie istnieje oraz stworzył teorię wyjaśniającą jej mechanizm, tj. teorię doboru naturalnego. Podstawowe przesłanie teorii, w jej ostatecznej, opublikowanej wersji, jest bardzo proste. Stwierdza, że ewolucja miała miejsce, wszystkie gatunki nie zostały ukształtowane w jednym akcie boskiej siły twórczej, lecz rozwinęły się i wyodrębniły z wcześniej istniejących gatunków. Według Darwina siłą, która spowodowała wyodrębnienie się nowych gatunków, był dobór naturalny – proces zapewniający zachowanie wszystkich cech szczególnie przydatnych jednostce do przetrwania. W obrębie gatunku pokolenie, które przeżyło, przekazywało te szczególne cechy następnemu. W końcu stały się one udziałem ogromnej liczby jednostek. Wszystkie osobniki były teraz przedstawicielami jednego gatunku – innego niż ten, z którego wyszły. Darwin studiował teologię, interesował się biologią, medycyną, geologią. W czasie studiów w Cambridge zawarł znajomość z przyrodnikiem, profesorem Henslowem i właśnie dzięki niemu otrzymał stanowisko...