Systemy polityczne wybranych państw - proszę skomentować tezę "każda władza deprawuje, władza absolutna deprawuje absolutnie", posługując się przykładami zachowań politycznych w świecie. System polityczny może być rozumiany, jako podstawowe struktury władz państwowych oraz główne zasady polityczne i prawne; jako ogół instytucji, za pośrednictwem których podejmowane są decyzje polityczne. Elementami systemu politycznego są instytucje władzy państwowej i partie polityczne, a także ich funkcje i sieć powiązań między nimi oraz normy regulujące ich aktywność. Zatem system polityczny w państwie zależy od stosunków, relacji, wzajemnych kompetencji pomiędzy organami państwa, tworzącymi władzę ustawodawczą i wykonawczą. W zależności od tego, jakie w danym państwie występują organy i jakie są ich kompetencje system polityczny może być: parlamentarno-gabinetowy, prezydencki, prezydencko-parlamentarny (mieszany) i parlamentarno-komitetowy. W pierwszej kolejności dokonam analizy modelu parlamentarno-gabinetowego (na przykładzie Wielkiej Brytanii) i prezydenckiego (na przykładzie USA), z uwagi na to, iż wydają się najbardziej rozpowszechnionymi systemami rządzenia w państwach demokratycznych. W kolejnej części przedstawię analizę systemu prezydencko-parlamentarnego na przykładzie systemu politycznego Francji, a następnie system parlamentarno-komitetowy na przykładzie Szwajcarii. System parlamentarno-gabinetowy, cechuje się tym, że u podstawy tego systemu leży dążenie do zrównoważenia wzajemnych kompetencji pomiędzy parlamentem, rządem i prezydentem (równowaga władzy). Parlament powoływany jest w wyborach powszechnych, prezydent nie jest szefem rządu, kompetencje głowy państwa są skromne i ograniczają się do reprezentowania państwa w stosunkach wewnętrznych i zewnętrznych. Parlament nie może odwołać prezydenta. Władze wykonawczą tworzy rząd, jest ona określana jako gabinet. Rząd odpowiada politycznie przed parlamentem, parlament zaś może postawić wobec rządu wotum nieufności, czyli odwołać rząd. Ponadto rząd posiada prawo inicjatywy gospodarczej. Przykładem państwa, w którym funkcjonuje system parlamentarno-gabinetowy jest np. Wielka Brytania, w którym system ten funkcjonuje od lat w symbiozie z monarchią. Model systemu parlamentarno-gabinetowego występuje także w państwach o formie republikańskiej (z prezydentem). Przykładem mogą być Włochy, Polska, Estonia, Czechy, Węgry. Należy wspomnieć również o ustroju kanclerskim - charakterystycznym dla państw niemieckojęzycznych (Niemcy, Austria) - silna władza Kanclerza wiąże się ze specyficzną konstrukcją urzędu...