Biznes Plan Dla Przedsiębiorstwa Jednoosobowego „Puchatek”

I Konspekt

II Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa

1 Dane o właścicielu

2 Nazwa i lokalizacja (siedziba)

3 Forma organizacyjno – prawna

4 Obszar działania

5 Przedmiot działalności

6 Podstawowe cele działalności

III Analiza rynku i plan marketingowy

1 Opis produktu

2 Podmioty działające w branży – główni konkurenci

3 Rynek zbytu

4 Odbiorcy i ich potrzeby

5 Ceny oferowanych dóbr

6 Plan marketingowy

7 Dystrybucja i jej sposoby

8 Reklama i promocja

IV Plan funkcjonowania przedsiębiorstwa i struktura organizacyjna

1 Kadra zarządzająca

2 Schemat organizacyjny

V Analiza finansowo – ekonomiczna

VI Analiza S.W.O.T.

1 Mocne strony przedsięwzięcia

2 Słabe strony przedsięwzięcia

3 Szanse dla przedsiębiorstwa

4 Zagrożenia dla przedsiębiorstwa

VII Rozwój przedsiębiorstwa

VIII Podsumowanie

IX Plan wprowadzenia w życie - harmonogram realizacji przedsięwzięcia

I. Konspekt

Niniejszy Biznes Plan został opracowany w celu przedstawienia projektu planowanej działalności gospodarczej w postaci Przedsiębiorstwa Jednoosobowego o nazwie „Puchatek”. Firma będzie prowadziła swoją działalność w Krakowie Siedziba przedsiębiorstwa będzie się znajdowała przy ulicy długiej, w lokalu numer 34. Niniejsze przedsięwzięcie stanowić będzie własność Rybak Jarosław, która jest zarówno twórczynią pomysłu, jak i jego realizatorką.

Rozpoczynając działalność gospodarczą musiałam zdecydować, w jakim sektorze gospodarki chcę startować. Najbardziej zainteresowała mnie działalność handlowa, ponieważ chcę zająć się sprzedażą używanych artykułów dziecięcych.Zdecydowałam się na otworzenie własnej działalności gospodarczej, ponieważ chcę zainwestować w siebie i w swoje umiejętności. Decyzja o podjęciu samozatrudnienia oparta była o obecną sytuację lokalnego rynku pracy. W tej decyzji umocniła mnie jeszcze informacja dotycząca programu, który pomaga absolwentom szkół średnich na lepszy start w dorosłe życie. Program „Pierwsza Praca” ma pomóc młodym ludziom odnaleźć się na rynku pracy, by nie stawali się i pozostawali bezrobotnymi.

Oprócz poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, program „Pierwsza Praca” promuje zatrudnienie w:

• samozatrudnienia,

• kształcenia,

• wolontariatu,

• małych i średnich przedsiębiorstwach.

Dla zwiększenia możliwości podejmowania własnej działalności gospodarczej program „Pierwsza Praca” zakłada:

• uruchomienie w dużej skali programu udzielania takich kredytów, poręczeń kredytowych i systemu dopłat do kosztów oprocentowania i związanego z nimi profesjonalnego doradztwa;

• okresowe zawieszenia pobierania od absolwentów zakładających własne przedsiębiorstwo emerytalno-rentowej części składki na ubezpieczenie społeczne. Na mocy tej ustawy absolwent w okresie 12 miesięcy od podjęcia działalności gospodarczej może uzyskać z Funduszu Pracy dofinansowanie składek w części przeznaczonej na ubezpieczenie wypadkowe oraz rentowe. Stanowi to ogółem 14,62% podstawy (tj. najniższego wynagrodzenia), czyli kwotę 111 złotych;

• ograniczenie przeszkód i kosztów tworzenia przedsiębiorstw.

Kolejnym krokiem na mojej drodze do założenia własnej firmy jest zarejestrowanie nowo powstałej działalności gospodarczej. W tym celu zmuszona jestem udać się do Urzędu Miasta, gdzie wypełnię odpowiedni formularz poprzez uzupełnienie następujących informacji:

• Dane przedsiębiorcy (Imię i Nazwisko);

• Pełna nazwa firmy;

• Zakres prowadzonej działalności (z uwagi na obowiązujące przepisy prawne, najbardziej korzystne jest wpisanie możliwie największej ilości rodzajów prowadzonych działalności);

• Lokalizacja i siedziba firmy;

• Obszar prowadzenia działalności;

• Adres głównego oddziału firmy (jeżeli firma składa się z więcej niż jednego oddziału);

• Termin rozpoczęcia działalności (za datę rozpoczęcia przyjmuje się moment wykonania pierwszej czynności związanej z prowadzeniem działalności).

Po dokonaniu rejestracji firmy muszę uiścić opłatę administracyjną w określonej wysokości, która jest zmienna i może wahać się w zależności od rodzaju działalności od 50 do 200 zł. Dzięki wypełnieniu formularza i dokonaniu wpłaty, po około dwóch tygodniach mojej firmie zostaje przydzielony REGON, czyli numer potwierdzający dokonanie wpisu przedsiębiorstwa do Krajowego Rejestru Podmiotów Gospodarki Narodowej.

Kolejną wymaganą czynnością jest założenie konta w banku dla firmy. W tym celu niezbędne jest posiadanie takich dokumentów, jak:

• dowód osobisty;

• zaświadczenie o wpisie do ewidencji przedsiębiorców;

• numer REGON;

• wzory podpisów osób, które będą uprawnione do dysponowania środkami zdeponowanymi na koncie;

• pieczątka firmowa (nazwa firmy umieszczona na pieczątce musi być identyczna jak nazwa firmy znajdująca się na zaświadczeniu o nadaniu numeru REGON).

Również w tym wypadku należy przed podjęciem decyzji zapoznać się i porównać oferty przynajmniej kilku różnych banków, aby w efekcie wybrać najbardziej korzystną i opłacalną dla siebie propozycję. Warto zwrócić uwagę na wysokość opłat za prowadzenie rachunku, za dokonanie przelewu bądź wypłaty, za wydanie i używanie karty kredytowej itp., gdyż w ofertach poszczególnych banków mogą w tym zakresie występować znaczące różnice. Zebranie informacji o usługach dostępnych w wybranych bankach oraz o wysokości pobieranych w nich opłat i prowizji jest o tyle istotne, że zazwyczaj bank, w którym zakłada się konto firmowe jest również tym bankiem, w którym występuje się z wnioskiem o udzielenie kredytu lub pożyczki.

Następnym etapem w procesie zakładania własnej działalności gospodarczej jest uzyskanie numeru NIP - Numeru Identyfikacji Podatkowej. Jest to numer niepowtarzalny, nadawany każdej jednostce indywidualnie tylko jeden raz i obowiązujący przez całe życie. Podczas starania się o numer NIP, w Urzędzie Skarbowym podaje się określone informacje, które w przypadku jakiejkolwiek późniejszej zmiany należy każdorazowo obowiązkowo aktualizować. Chcąc uzyskać numer NIP, trzeba przedstawić następujące dokumenty:

• wypełniony formularz zgłoszeniowy;

• zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej;

• zaświadczenie o nadaniu numeru REGON;

• numer firmowego rachunku bankowego i umowę poświadczającą jego założenie;

• dokument potwierdzający prawo do korzystania z lokalu bądź nieruchomości będącej siedzibą firmy.

Na końcu należy ponadto zgłosić firmę oraz wszystkich zatrudnionych pracowników w ZUS-ie - Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (jeżeli zamierzamy takich zatrudnić) i wówczas można już bez żadnych przeszkód rozpoczynać prowadzenie swojej działalności.

II. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa

1. Dane o właścicielu:

Nazwisko i imię: Rybak Jarosław

Adres zamieszkania: Kobyle 279

Nazwa firmy: Sklep z dziecięcą odzieżą używaną „Puchatek“

Tel: 546985782

e-mail: puchatek@wp.pl

Strona WWW: http://www.puchatek.com.pl

2. Nazwa i lokalizacja (siedziba)

Sklep z dziecięcą odzieżą używaną „Puchatek“

Ul. Długa, Kraków

Miejscem lokalizacji firmy jest lokal znajdujący się na terenie mojej posiadłości. Dlatego też nie poniosę kosztów związanych z wynajmem lokalu.

3. Forma organizacyjno-prawna

Firma „Puchatek ” występuje jako przedsiębiorstwo jednoosobowe. Ten rodzaj formy prawnej daje mi prawo do samodzielnego podejmowania decyzji i prowadzenia spraw związanych z moim przedsiębiorstwem oraz jego reprezentacji. Ta forma działalności gospodarczej znacznie ułatwia procedury założenia, a także nie jest wymagany duży kapitał początkowy, dlatego też zdecydowałam się na jej wybór.

4. Obszar działania

Obszarem działania jest głównie miejsce mojego zamieszkania i jego najbliższe okolice. W miarę rozwoju firmy i większego zapotrzebowania może on się znacznie zwiększyć.

5. Przedmiot działalności

Przedmiotem mojej działalności będzie odsprzedaż i handel (sprzedaż) używanych ubranek dziecięcych. Do wyboru tego przedmiotu działalności skłoniła mnie m.in. sytuacja materialna wielu rodzin posiadających małe dzieci. Zamierzam zaspokoić oczekiwania i potrzeby poszczególnych klientów przy uwzględnieniu ich pozycji majątkowej.

6. Podstawowe cele działalności

Cele mojego przedsiębiorstwa:

A) obecne:

• zdobycie rynku młodego konsumenta na produkty o dobrej jakości użytkowej (używane artykuły dziecięce);

• zaspokojenie oczekiwań oraz potrzeb ludzi zainteresowanych oferowanymi przeze mnie produktami;

• wybicie się na lokalnym rynku:

o położenie nacisku na organizację (promocja przedsiębiorstwa);

o ukształtowanie odpowiedniego wizerunku firmy;

B) przyszłe:

• położenie większego nacisku na promocję;

• powiększenie rynku zbytu;

• zdobycie większej liczby klientów;

• wzrost zainteresowania oferowanymi przeze mnie produktami;

• osiągnięcie większych efektów finansowych.

III. Analiza rynku i plan marketingowy

1. Opis produktu

Oferta mojego sklepu została przeznaczona dla dzieci w okresie poniemowlęcym. Oferuje szereg używanych, niezniszczonych i kolorowych produktów w dobrej jakości. Osobiście zamierzam dołożyć wszelkich starań, aby asortyment mojego sklepu pokrywał się z różnymi gustami i upodobaniami klientów.

Oto oferta sprzedaży przedsiębiorstwa „Puchatek”:

1) odzież dziecięca:• bluzeczki

• koszulki

• body

• kaftaniki

• piżamki

• czapki

• sukienki

• pieluchy tetrowe

• kombinezony

• kurtki

• komplety

• spodenki

• sweterki

• buty2) łóżeczka

3) pościel:• koce

• kołderki

• poduszki

• prześcieradła

• śpiworki

• poszewki

4) wózki

5) foteliki samochodowe

6) zabawki:• grające

• grzechotki

• przytulanki

• pluszaki

• lalki

• klocki

• grzechotki do wózków

• pojazdy dziecięce

Przedstawiona oferta sprzedaży będzie ulegać ciągłym modyfikacjom, zgodnie z potrzebami, a także oczekiwaniami nabywców. Produkty sprzedawane w formie komisu będą często jedyną i niepowtarzalną okazja do ich zakupu. Dlatego też będę sugerować klientom częste zaglądanie do mojego sklepu oraz zachęcać ich do skorzystania z mojej oferty.

2. Podmioty działające w branży – głównie konkurenci

W Krakowie można znaleźć kilka podobnych przedsięwzięć. Jednak zajmują się one sprzedażą odzieży używanej, a zamiarem mojej firmy jest handel używanymi ubrankami dla małych dzieci. Na tej podstawie mogę wnioskować, że konkurencja na lokalnym rynku jest nieduża. Z przeprowadzonych rozmów z potencjalnymi klientami wynika, że jedynym powodem mogącym stanowić problem jest brak zaufania otoczenia do firmy zajmującej się sprzedażą używanej odzieży. Istnieje pewna część klientów, którzy nie akceptują sprzedaży odzieży używanej. W związku z tym zamierzam podjąć działania mające na celu zdobycie odpowiedniej liczby nabywców i wzrost zainteresowania moją firmą.

3. Rynek zbytu

W celu podjęcia decyzji związanej z sprzedażą używanej odzieży (produktów) dziecięcych przeprowadziłam rozmowy z 50 losowo wybranymi osobami. Na tej podstawie doszłam do wniosku, iż większość pytanych osób jest skłonna dokonać zakupu używanych ubranek (produktów) dla małych dzieci. Ustaliłam, że zainteresowanie sprzedażą, którą mam zamiar zrealizować jest duże. Klienci byliby w stanie zapłacić za oferowane produkty w granicach od 50 do 100 złotych. Cena ta jest uzależniona od rodzaju produktu (ubranka, zabawki, wózki, itp.) oraz od ogólnego ich stanu i jakości. Głównymi klientami mojej działalności są ludzie pracujący i osiągający przeciętne dochody.

4. Odbiorcy i ich potrzeby

Klientami przedsiębiorstwa mogą być wszystkie osoby posiadające i wychowujące dzieci w okresie poniemowlęcym. Na podstawie przeprowadzonych rozmów mogę stwierdzić, że nabywcami będą głównie młode kobiety (ok. 75%) mieszkające w moich najbliższych okolicach. Jednak nie oznacza to, że konsumentami nie mogą być mężczyźni. Według przeprowadzonych rozmów ich udział jest znaczny, gdyż wynosi ok. 25%. Jako przedsiębiorstwo działające na rynku będę dążyć do tego, aby oferowane produkty sprzedać jak największej liczbie klientów.

5. Ceny oferowanych dóbr

W procesie ustalania cen uwzględniłam wiele czynników, które wpływają na ich poziom. Najważniejsze to:

• oczekiwania nabywców,

• istniejący na rynku popyt na produkty, dla których ustaliłam cenę,

• ceny podobnych produktów zaspokajających tę samą potrzebę (klient może zrezygnować z jednego produktu na rzecz innego, sprzedanego po niższej cenie),

• jakość i wygląd oferowanych produktów.

Podstawowym celem mojej działalności jest dążenie do osiągnięcia określonego poziomu rozwoju przedsiębiorstwa, w związku z tym ustalone przeze mnie ceny powinny zapewnić mi realizację tego celu. W mojej firmie cena uzależniona jest od jakości i stanu ogólnego produktów. Oferowane przeze mnie artykuły będą niezniszczone i wysokiej jakości, jak na produkty używane, dlatego też ich cena będzie średniej wartości w porównaniu do cen nowych produktów u konkurenta. Czyli można powiedzieć, że moje przedsiębiorstwo będzie stosowało strategię średniej wartości, skierowaną głównie do osób osiągających przeciętne dochody. W celu zwiększenia sprzedaży zamierzam zastosować rabat przestrzenny w wysokości 5% zniżki przy zakupach powyżej 300zł.

6. Plan marketingowy

Jednym z celów mojej działalności gospodarczej jest wejście na rynek używanych artykułów dziecięcych oraz utrzymanie się na nim w długim okresie czasu. W celu zapewnienia odpowiedniego powiązania między produktem i jego konsumentem opracowałam plan marketingowy, który zawiera następujące przedsięwzięcia:

1) ciągłe badanie i oddziaływanie na preferencje nabywców poprzez:

a) promocję produktów

• wyprzedaże świąteczne

• ceny promocyjne (np. niższe o 10%)

b) kampanię reklamową:

• np. w prasie

• w miejscach publicznych o dużym ruchu ludności

• w miejscu sprzedaży

2) wydawanie kolorowych informatorów handlowych i ofert ( np. ulotek, plakatów)

3) dokonywanie częstych zmian asortymentowych produktów, jako reakcja na zmiany w modzie i innych czynników tworzących popyt

4) oferowanie produktów o dobrej jakości i użyteczności przy zachowaniu poziomu cen rynkowych na towary niższej jakości w jednostkach konkurencyjnych

Sporządzenie planu marketingowego i jego realizacja pozwoli uniknąć mojemu przedsiębiorstwu wielu problemów. Wraz z upływem czasu planuję modyfikację planu.

7. Dystrybucja i jej sposoby

Moje przedsiębiorstwo charakteryzuje strategia wyłącznej dystrybucji, która polega na tym,

że produkty oferowane są w jednym punkcie sprzedaży. W moim przypadku miejscem tym jest sklep. Asortyment mojego sklepu charakteryzuje pośredni kanał dystrybucji (producent - hurtownik - detalista – konsument - sprzedawca detaliczny - konsument). Jest on również wąskim kanałem dystrybucji.

8. Reklama i promocja

Aby osiągnąć sukces na rynku moja firma musi nastawić się na sprzedaż produktów możliwie o jak największej jakości przy możliwie niskich kosztach, które będą akceptowane przez potencjalnych klientów. Niezwykle ważne jest także informowanie społeczeństwa o wytwarzanych produktach oraz poszukiwanie nabywców poprzez akcję reklamową. W tym celu dokonałam wyboru takich środków i form reklamy, za pomocą których uda się mi dotrzeć do najszerszej grupy nabywców przy najniższych kosztach. W związku z tym niezbędny jest proces przekazywania informacji, który zwiększy zapotrzebowanie na oferowaną przeze mnie sprzedaż.

Aby moja firma była rozpoznawalna, sporządziłam własne logo. Przygotowałam kilkaset ulotek i broszur reklamowych. Umieściłam je na tablicach informacyjnych znajdujących się w moim mieście. Zamieściłam także ogłoszenie w regionalnej prasie. Jako nośnik reklamy wykorzystałam Internet, gdyż umożliwia on łatwy dostęp do potencjalnych klientów. Zamieściłam w nim własną stronę www.puchatek.com.pl. Na tej stronie umieściłam informacje o przedsiębiorstwie i o oferowanych przeze mnie produktach. Ponadto zamieszczenie na stronie www adresu e-mail umożliwi poszczególnym klientom natychmiastowe skontaktowanie się z moim przedsiębiorstwem.

Dla zdobycia dużego udziału w rynku ważne są wszelkie działania firmy związane z promocją produktów. W celu zdobycia klientów zamierzam zastosować rabat przestrzenny (5% zniżki). Zamierzam wprowadzić obniżenie ceny dla tych klientów, którzy będą posiadać określoną ilość kuponów wręczanych w momencie kolejnych zakupów lub publikowanych w prasie. Ponadto ważnym elementem promocyjnym będą też wyprzedaże świąteczne, np. okresie świat Bożego Narodzenia przez jeden dzień będzie można dokonać zakupu po cenie niższej o 10-20%, w zależności od rodzaju produktu.

IV. Plan funkcjonowania przedsiębiorstwa i struktura organizacyjna

1. Kadra zarządzająca

Sukces firmy zależy głównie od jej kierownictwa, które zarządza przedsiębiorstwem, czyli wykonuje czynności związane z planowaniem, organizowaniem, motywowaniem oraz kontrolowaniem, a także decyduje o strategii rozwoju przedsiębiorstwa.

W początkowej fazie rozwoju mojego przedsiębiorstwa będę zarówno pracownikiem, jak i dyrektorem. Dzięki ukończeniu Technikum Ekonomicznego i zdobyciu umiejętności z zakresu rachunkowości mogę sama zająć się sprawami rozliczeniowymi firmy. Moje wynagrodzenie związane będzie z uzyskanymi dochodami.

2. Schemat organizacyjny

Aby moja firma mogła przetrwać i dalej się rozwijać, muszę nieustannie obserwować otoczenie firmy, dlatego przewiduję zatrudnienie w przyszłości kilku pracowników. W tym celu opracowałam strukturę organizacyjną, która ułatwi proces zarządzania przedsiębiorstwem. Struktura ta dokładnie określa podział pracy oraz rozmieszczenie uprawnień do podejmowania decyzji. Jest ona stosunkowo prosta, gdyż w punkcie sprzedaży właścicielowi bezpośrednio podlegają sprzedawcy. Zajmując najwyższe stanowisko będę kierować podległym mi personelem, wyznaczać im zadania i odpowiadać za całość pracy w przedsiębiorstwie.

Kwalifikacje zatrudnionych przeze mnie pracowników będą odpowiadać wymaganiom zawodowym na danych stanowiskach pracy. Przy wyborze pracowników będę zwracać szczególną uwagę na ich zdolności manualne i komunikatywność. Do zadań pracowników będzie należało m.in. uzgadnianie ze mną najważniejszych decyzji i spraw finansowych. Dzięki temu moje przedsiębiorstwo będzie charakteryzować sprawny system informacji. Pracownicy będą przekazywać mi wszelkiego rodzaju informacje oraz raporty o stanie finansowym mojego przedsiębiorstwa.

V. Analiza finansowo – ekonomiczna

Koszty związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej:

• przystosowanie posiadanego lokalu na sklep – 600 zł.

• pozostałe wydatki (ubezpieczenie, ulotki i plakaty reklamowe) – 600 zł.

Razem inwestycje pochłoną 1200 zł.

Ze względu, że oferuję sprzedaż używanych artykułów dziecięcych przy ustalaniu ceny biorę pod uwagę następujące elementy:

• ogólny wygląd artykułów,

• jakość produktów,

• stopień zużycia wyrobów,

• obowiązującą modę.

W celu pokrycia kosztów związanych z rozpoczęciem działalności muszę sprzedać na przykład:

• łóżeczka i wózki o wartości 700 zł.

• odzież dziecięcą (kaftaniki, spodenki, buty, bluzeczki) o łącznej wartości 200 zł.

• poduszki, poszewki i śpiworki do łóżeczek o łącznej wartości 200 zł.

• zabawki (grzechotki do wózka, przytulanki, lalki) o łącznej wartości 100 zł.

Razem: 1200 zł.

Przewidywane koszty miesięczne związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa:

• zakup artykułów dziecięcych – 500 zł.

• pozostałe wydatki (ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, energia, telefon, reklama) – 800 zł.

Razem: 1300 zł.

Aby pokryć miesięczne koszty muszę dokonać sprzedaży następujących produktów:

• foteliki samochodowe – 400 zł.

• zabawki (maskotki, pojazdy dziecięce, grzechotki) – 100 zł.

• odzież dziecięca (koszulki, komplety, kurtki) – 300 zł.

• łóżeczka o łącznej wartości 500 zł.

Może to być również inne zestawienie artykułów dziecięcych.

Bilans otwarcia przedsiębiorstwa „Puchatek” na dzień 01.03.2011r.

AKTYWA PASYWA

1. Materiały potrzebne do wykonywania działalności

500 zł

1.Kapitał podstawowy

1200 zł

2. Kasa 700 zł

RAZEM 1200 zł RAZEM 1200 zł

Zaplanowałam, że mój miesięczny przychód będzie wynosił 1700 złotych.

ZYSK BRUTTO = przychody – koszty miesięczne

400 zł = 1700 zł – 1300 zł

W celu osiągnięcia zaplanowanego przychodu muszę dokonać sprzedaży artykułów dziecięcych o wartości 1700 złotych, czyli równej planowanemu przychodowi.

Jako absolwentka podejmująca działalność gospodarczą zamierzam skorzystać z programu „Pierwsza Praca”. Ustawa o ułatwieniu zatrudniania absolwentom szkół (która weszła w życie 1 stycznia 2002r.) zawiera pewne rozwiązania ułatwiające absolwentom podejmowanie samodzielnej działalności gospodarczej. Na mocy tej ustawy absolwent w okresie 12 miesięcy od podjęcia działalności gospodarczej może uzyskać z Funduszu Pracy dofinansowanie składek w części przeznaczonej na ubezpieczenie wypadkowe oraz rentowe. Stanowi to ogółem 14,62% podstawy (tj. najniższego wynagrodzenia), czyli kwotę 111 zł.

VI. Analiza S.W.O.T.

1. Mocne strony przedsięwzięcia

• Bardzo dobrze wyposażony lokal

• Chęć pracy, życzliwość dla ludzi

• Dobre rozpoznanie źródła zaopatrzenia

• Możliwość zwiększenia obszaru działania poprzez wejście na nowe rynki

• Posiadanie przez właściciela prawa jazdy, co umożliwia szybszy dostęp do klientów

• Zapewnienie sobie przyszłości

• Pomoc w obowiązkach ze strony rodziny i przyjaciół

• Zmniejszenie bezrobocia na lokalnym rynku pracy poprzez zatrudnienie pracowników

• Dobra opinia u klientów

• Brak silnej presji konkurencji na rynku pracy

• Przewidywany popyt

• Przedsiębiorstwo prowadzi analizy rynku

• Dobrze przemyślana strategia rozwoju

• Doświadczona kadra kierownicza (wiedza i umiejętności właściciela z zakresu podstaw rachunkowości i elementów prawa)

2. Słabe strony przedsięwzięcia

• Konieczność udowodnienia swojej sumienności i wiarygodności

• Możliwość pojawienia się konkurencji

• Brak środków na finansowanie zmian organizacyjnych

• Bezrobocie na lokalnym rynku pracy

3.Szanse dla przedsiębiorstwa

• Wejście na nowe rynki

• Możliwość poszerzenia asortymentu

• Oferowanie produktów o dobrej jakości, nowoczesnych, modnych oraz atrakcyjnych ma szansę zdobycia rynku dziecięcego

• Pojawienie się nowych grup klientów

4. Zagrożenia dla przedsiębiorstwa

• Zmiana potrzeb i gustów nabywców

• Wysokie podatki

• Szybko rozwijająca się konkurencja na rynku artykułów dziecięcych

• Wzrost sprzedaży substytutów

VII. Rozwój przedsiębiorstwa

Decyzja o samozatrudnienia spowodowana była sytuacja panującą na lokalnym rynku pracy. W moim mieście jest więcej osób poszukujących pracy, niż tych, którzy stwarzają miejsca pracy.

Zaplanowana przeze mnie działalność daje mi dużą możliwość osiągnięcia sukcesu w życiu. Wiele osób zgłasza zapotrzebowanie związane ze sprzedażą używanych artykułów dziecięcych. Na tej podstawie wnioskuję, że będzie ono coraz większe. Jednak, aby moje plany mogły zostać zrealizowane, muszę zdobyć zaufanie klientów.

Gdy moja działalność ulegnie poszerzeniu zamierzam zatrudnić pracowników, co przyczyni się do zmniejszenia (nieznacznego) bezrobocia na lokalnym rynku pracy. Mam nadzieję, że solidna praca ułatwi mi realizację tych wszystkich zamierzeń oraz osiągnięcie sukcesu.

Występując na rynku jako przedsiębiorstwo jednoosobowe postawiłam przed sobą cel, do realizacji którego będę dążyć. Na dalszym etapie rozwoju przedsiębiorstwa, czyli po zdobyciu określonego zysku, planuję wybudować nowoczesny sklep, odpowiednio go wyposażyć i kontynuować rozpoczętą działalność.

VIII. Podsumowanie

W biznes planie określiłam strategię i taktykę działania, a także czas, w jakim cele powinny być osiągnięte przez moje przedsiębiorstwo. Założenie przedsiębiorstwa jest dla mnie nie tylko szansą na znalezienie dochodu przy braku ofert pracy, ale również sposobem na zmniejszenie bezrobocia w przyszłości. Kolejnym elementem motywującym jest fakt, iż osoby z mojego najbliższego otoczenia pomogą mi w razie potrzeby.

Moja działalność będzie finansowana z dwóch źródeł, tj. ze środków własnych w gotówce oraz ze środków przewidzianych dla absolwentów w programie „Pierwsza Praca”.

Uważam, że sprzedaż oferowana przez moje przedsiębiorstwo ma pełną szansę powodzenia.

IX. Plan wprowadzenia w życie - harmonogram realizacji przedsięwzięcia

Plan wprowadzenia w życie (harmonogram) jest powiązaniem celów, zadań i strategii działania. Prezentuje zamierzenia, dzięki którym moja firma osiągnie zaplanowane cele w określonym czasie. Wskazuje, w jakich terminach będą realizowane poszczególne działania składające się na cel główny.

Harmonogram realizacji przedsięwzięcia

Lp. Czynność Termin wykonania

1. Rozpoznanie i analiza rynku czerwiec 2012 r.

2. Ustalenie strategii marketingowej sierpień 2013 r.

3. Rejestracja przedsiębiorstwa

a) Zgłoszenie działalności do Urzędu Gminy w Kraków

b) Zgłoszenie do Urzędu Statystycznego

o nadanie numeru REGON

c) Założenie rachunku bankowego

d) Zgłoszenie do Urzędu Skarbowego

w Krakowie o nadanie Numeru Identyfikacji Podatkowej

e) Zgłoszenie płatnika do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

październik 2012 r.

listopad 2012 r.

listopad 2012 r.

grudzień 2012 r.

grudzień 2012 r.

4. Adaptacja lokalu do działalności styczeń 2013 r.

5. Dostawa i montaż wyposażenia luty 2013 r.

6. Rozpoczęcie kampanii reklamowej luty 2013 r.

7. Przyjęcie pierwszych gości marzec 2013 r.

Rybak Jarosław kl. III C