Temat: Ekonomia klasyczna – podstawowe założenia; najwybitniejsi przedstawiciele i ich poglądy. Ekonomia klasyczna, zwana również klasyczną szkołą angielską, powstała w drugiej połowie XVII wieku, wykształciła się natomiast dopiero na przełomie XVIII i XIX stulecia. Stworzyła sprecyzowany system naukowy, dając podstawy do wyodrębnienia ekonomii jako samodzielnej nauki, opisującej gospodarkę rynkową, której najważniejszą dziedzinę stanowi przemysł. Głównym przedmiotem zainteresowań ekomomii klasycznej było tworzenie i powiększanie bogactwa. Za jego źródło przyjęto pracę – formułując następnie teorię wartości opartej na pracy. Przedstawiciele ekonomii klasycznej poszukiwali czynników przyszłościowego wzrostu produkcji oraz warunków, które zmaksylizowałyby jej wzrost. Uwarunkowania epoki – Anglia w II połowie XVIII wieku Sytuacja polityczna: 1647 – rewolucja i zrzucenie z tronu Stuartów (potwierdzenie roli burżuazji w życiu kraju, rozluźnienie krępujących gospodarkę nakazów, zezwoleń i ceł); 1707 – unia angielsko – szkocka (powstanie jednolitego rynku wielkobrytyjskiego); 1763 – zwycięstwo Anglii w 7 letniej wojnie z Francją (dzięki czemu brytyjskie kampanie handlowe zyskały dostęp do surowców na terenach kolonii – Indie, Ameryka Północna); - wzrost zamożności kupców i tworzącej się klasy przemysłowców oraz ich wpływ na politykę kraju; Rewolucja agrarna: A. Zmiany w sposobie produkcji żywności: 1. wprowadzenie płodozmianu – wzrost wydajności rolnictwa i ilości produkowanej żywności; 2. mechanizacja rolnictwa - wprowadzenie brony, 3. nawożenie i melioracje 4. nowe gatunki roślin uprawnych; 5. wzrost hodowli zwierząt; B. reformy rolne: 1. rozwój systemu dzierżawy – właściciel gruntu nie zajmuje się uprawą, ale oddaje ją w dzierżawę; 2. łączenie gruntów – zwiększanie średniej wielkości wiekszych majątków rolnych i grodzenie działek; 3. uwłaszczenie chłopów – nadanie chłopom użytkowanej przez nich ziemi na na własność, połączone ze zniesieniem obciążeń feudalnych na rzecz szlachcica; 4. zanikanie warstwy chłopskiej – migracje do miast i powstanie warstwy pracowników najemnych; Rewolucja agrarna stała sie podstawą rewolucji przemysłowej. Dzięki wprowadzonym zmianom wzrosła ilość pożywienia oraz jego jakość, w jadłospisie mieszkańców Europy coraz częściej gościło mięso. Gromadzono też większe zapasy, co wpłynęło na wzrost liczby ludności (doszło do eksplozji demograficznej), która emigrując do miast, zasilała szeregi robotników manufaktur i napędzała ich rozwój. Rewolucja przemysłowa: 1623 – ogłoszenie prawa patentowego; 1733 – latające czółenko Kay’a...