POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE: Organem: jest osoba lub jednostka administracyjna. Której powierzono w drodze ustawy lub porozumienia załatwienie określonych spraw. Wykonuje administrację publiczną w formach władczych. rozstrzyga sprawy w drodze decyzji administracyjnych. Urząd: Aparat pomocniczy organu. zespół osób. Zespół środków majątkowych i technicznych oraz wyposażenie. Ministerstwo, urząd gminy, urząd celny, starostwo powiatowe. Organ może w formie pisemnej: upoważniać pracowników kierowanej jednostki do załatwiania spraw w jego imieniu. W ustalonym zakresie. W szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń. Organy stosujące KPA: Organy administracji publicznej. Ministrowie. Organizacje społeczne. Organy jednostek samorządu terytorialnego. Inne organy i podmioty powołane na podstawie przepisu prawa lub porozumienia do załatwiania indywidualnych spraw rozstrzyganych decyzją administracyjną.. WŁAŚCIWOŚĆ ORGANU: a) ustawowa b) delegacyjna - miejscowa - funkcjonalna - rzeczowa - instancyjna Organy administracji publicznej przestrzegają z urzędu swojej właściwości rzeczowej i miejscowej. Obowiązek organów badania właściwości w każdym stadium postępowania. Nie przestrzeganie właściwości skutkuje nieważnością decyzji. Właściwość rzeczowa: zdolność organu do załatwiania określonych spraw ze względu na ich przedmiot.] Ustawa kompetencyjna (art 1-4 i 8 ustawy o samorządzie gminnym) nie stanowi samoistnej podstawy prawnej dla ustalania właściwości rzeczowej na gruncie K.p.a. (funkcja porządkująca i informacyjna) Właściwość miejscowa: Oznacza zdolność organu do załatwiania określonych spraw, na danym obszarze, danym terytorium kraju. Jest ustalana oddzielnie dla: a) osoby fizycznej b) osoby prawnej c) nieruchomości Właściwość miejscowa – wyjątki: jeżeli organu właściwego nie da się ustalić, to organem właściwym do sprawy jest organ na terenie którego miało miejsce zdarzenia, powodujące wszczęcie postępowania. Jeśli nie da się ustalić tego miejsca, wtedy organ właściwy dla dzielnicy Śródmieście m.s. Warszawa. Właściwość instancyjna: zdolność organu do załatwiania sprawy dla danej instancji. Inaczej: upoważnienie do rozpatrywania...