Konflikty i różnica zdań są obecne w naszym życiu, stanowią one integralną jego część, ujawniają się na różnych poziomach tj. są obecne w życiu wewnętrznym człowieka, pojawiają się także w relacjach z innymi ludźmi. Konflikt poza aspektem nieuchronności zawiera aspekt inności, różnicy czy sprzeczności. W kontaktach międzyludzkich konflikty są zjawiskiem normalnym, mogą dotyczyć różnic celów, dróg do osiągnięcia celów, potrzeb, oczekiwań, rozbieżności interesów lub przekonań stron, że ich aktualne dążenia nie mogą być realizowane jednocześnie. Istnieje szereg sposobów konstruktywnego rozwiązywania konfliktów. Mediacje i negocjacje to jedne ze sposobów rozwiązywania sytuacji spornych. Termin „negocjacje” pochodzi od łacińskiego rzeczownika „negotiatio” , który to oznacza zajmowanie się handlem. Etymologiczne znaczenie terminu „negocjacje” oddaje także inne polskie słowo, a mianowicie targowanie się. Według Robert A. Rządca i Paweł Wujec negocjacja „To sposób uzyskania od innych tego, co chcemy. To dwustronny proces komunikowania się, którego celem jest osiągnięcie porozumienia, a więc podjęcie wspólnej decyzji o przyszłym działaniu w sytuacji, gdy przynajmniej niektóre interesy zaangażowanych stron są konfliktowe" . O negocjacjach można mówić wówczas, gdy spełnione są dwa warunki. Po pierwsze, przynajmniej niektóre interesy stron uczestniczących w rokowaniach są ze sobą sprzeczne. Bez konfliktu interesów nie ma motywu do prowadzenia rokowań. Po drugie, przynajmniej niektóre interesy stron są ze sobą zgodne. Bardzo rzadko zdarzają się sytuacje, kiedy to wszystkie interesy stron są ze sobą sprzeczne. Przeważnie istnieją jakieś korzyści, które strony mogą wspólnie wypracować na drodze rokowań. Takim wspólnym interesem może być między innymi sam fakt uniknięcia długotrwałego, kosztownego procesu sądowego lub w innych sytuacjach zaniechanie konfliktu zbrojnego. Podsumowując negocjacje, to proces, w którym ludzie z różnymi lub nawet przeciwstawnymi potrzebami mogą osiągnąć porozumienie, które satysfakcjonuje wszystkie zaangażowane w konflikt strony. Kolejnym sposobem rozwiązywania problemów są mediacja to zaangażowanie się w konflikt neutralnej i bezstronnej osoby trzeciej ,której zadaniem jest asystowanie stronom i wspomaganie ich w osiągnięciu obopólnie akceptowanego porozumienia. Mediacja nie jest formą poradnictwa czy też terapii ani też nie jest z założenia nastawiona na wychowywanie stron konfliktu. Efekty postępowania mediacyjnego mają jednak charakter zarówno terapeutyczny jak i wychowawczy. Mediacja ma pomóc stronom w osiągnięciu obustronnie...