Służba Kontrwywiadu Wojskowego Służba Kontrwywiadu Wojskowego (SKW) - służba specjalna właściwa w sprawach ochrony przed zagrożeniami wewnętrznymi dla obronności RP oraz bezpieczeństwa i zdolności bojowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, powołana na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. i podległa Ministrowi Obrony. Służba pełni rolę kontrwywiadowczą. SKW rozpoczęła działalność 1 października 2006 r. Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego jest centralnym organem administracji rządowej i podlega Ministrowi Obrony Narodowej, z zastrzeżeniem określonych w ustawie uprawnień Prezesa Rady Ministrów lub Ministra Koordynatora Służb Specjalnych, w przypadku jego powołania. Działalność Szefa SKW podlega kontroli Sejmu. W skład kierownictwa Służby Kontrwywiadu Wojskowego wchodzą: Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego– (obecnie) gen. bryg. Janusz Nosek oraz trzech Zastępców- (obecnie) płk Dariusz Pilarz, płk Maciej Urbański i płk Maciej Hermel. Szef SKW kieruje podległą służbą bezpośrednio lub przez swoich zastępców oraz dyrektorów (kierowników) jednostek organizacyjnych SKW. Służba Kontrwywiadu Wojskowego przy realizacji swoich działań współdziała z: 1. Sztabem Generalnym Wojska Polskiego i innymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Obrony Narodowej oraz dowódcami rodzajów SZ RP, okręgów wojskowych, garnizonów wojskowych i jednostek wojskowych; 2.Odpowiednimi organami, służbami i instytucjami podległymi ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych; 3. Odpowiednimi organami i jednostkami organizacyjnymi podległymi ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych; 4. Odpowiednimi organami, służbami i instytucjami podległymi ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych; 5. Innymi organami, służbami i instytucjami uprawnionymi do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych. Ochrona informacji niejawnych; Od dnia 1 stycznia 2011r., w związku ze zmianą statutu SKW (Zarządzenie nr 66/MON z dnia 20 grudnia 2010 r.) jednostką organizacyjną SKW odpowiedzialną za realizację, wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. nr 182 poz. 1228) jest Zarząd Bezpieczeństwa Informacji Niejawnych SKW (ZBIN SKW) w zakresie bezpieczeństwa osobowego, bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz bezpieczeństwa przemysłowego. Zgodnie z art. 10. pkt 1. Ustawy z dnia 20 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, nadzorując funkcjonowanie systemu ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych pozostających w ich właściwości: 1) Prowadzi kontrolę ochrony informacji niejawnych i...