Państwo zmierza do osiągnięcia określonych celów, realizuje określone zadania i spełnia określone funkcje. Cele są zmienne, stawiane są przed państwem przez różne osoby, organizacje ale najważniejsze są cele rządzących, przywódców. Zaliczają się do nich np.: osiągnięcie dobrobytu i wolności. Dążąc do osiągnięcia określonego celu, państwo realizuje określone zadania. Rządzący powinni stawiać przed państwem cele osiągalne, mające zdolność konsolidować społeczeństwo do ich realizacji, nie mogą kolidować z interesami innych państw. To daje szansę powodzenia w ich realizacji. Zadania służące do osiągnięcia określonych celów też nie mogą być dowolne. Funkcje państwa to całokształt działalności w określonych obszarach jego życia. W zależności ile się tych obszarów wyodrębni, tyle wyróżnimy funkcji państwa. Podstawowe funkcje, które obecnie spełnia każde państwo to: Funkcja zewnętrza Związana jest z prowadzeniem polityki zagranicznej oraz z utrzymywaniem kontaktów i stosunków międzynarodowych z innymi państwami oraz organizacjami. W realizacji swojej funkcji zewnętrznej państwo musi nastawiać się na ochronę swoich interesów, rozwijać korzystne dla siebie kontakty zarówno o charakterze politycznym, gospodarczym jak i kulturalnym, a także zapewnić poczucie bezpieczeństwa swoim obywatelom. Za politykę zagraniczną państwa, a tym samym za wypełnienie funkcji zewnętrznej, odpowiadają służby dyplomatyczne oraz organy konstytucyjne, wskazane do jej wykonywania. Funkcja wewnętrzna Funkcja wewnętrzna państwa ma za zadanie, zapewnienie bezpieczeństwa i porządku obywatelom, a więc koncentruje się na wszelkich działaniach które organy władzy będą wykonywać na terenie państwa. W jej ramach można wyróżnić kilka obszarów państwowej działalności. Chodzi o funkcję prawodawczą państwa, porządkową, administracyjną, gospodarczą, socjalną i kulturalną. Funkcja prawodawcza Do jednych podstawowych zadań tej funkcji należy tworzenie norm prawnych i systemu prawnego, który obowiązuje na całym jego terytorium państwa. Określa reguły prawne, na podstawie których rozwiązywane są konflikty pomiędzy obywatelami oraz pomaga w karaniu osób, które państwowe prawa złamią. Państwo zapewnia i gwarantuje im jednocześnie m. in. prawo do wolności, do wyrażania swoich przekonań i chroni posiadaną przez nich własność prywatną. Funkcja porządkowa Zapewnia bezpieczeństwo i porządek wewnątrz kraju. Dzięki niej obywatele danego państwa są chronieni przed ingerencją z zewnątrz, ale także na obszarze państwa. W realizację tej funkcji zaangażowane są: organa...