Państwo zmierza do osiągnięcia określonych celów, realizuje określone zadania i spełnia określone funkcje. Cele są zmienne, stawiane są przed państwem przez różne osoby, organizacje ale najważniejsze są cele rządzących, przywódców. Zaliczają się do nich np.: osiągnięcie dobrobytu i wolności. Dążąc do osiągnięcia określonego celu, państwo realizuje określone zadania. Rządzący powinni stawiać przed państwem cele osiągalne, mające zdolność konsolidować społeczeństwo do ich realizacji, nie mogą kolidować z interesami innych państw. To daje szansę powodzenia w ich realizacji. Zadania służące do osiągnięcia określonych celów też nie mogą być dowolne. Funkcje państwa to całokształt działalności w określonych obszarach jego życia. W zależności ile się tych obszarów wyodrębni, tyle wyróżnimy funkcji państwa. Podstawowe funkcje, które obecnie spełnia każde państwo to:

Funkcja zewnętrza

Związana jest z prowadzeniem polityki zagranicznej oraz z utrzymywaniem kontaktów i stosunków międzynarodowych z innymi państwami oraz organizacjami. W realizacji swojej funkcji zewnętrznej państwo musi nastawiać się na ochronę swoich interesów, rozwijać korzystne dla siebie kontakty zarówno o charakterze politycznym, gospodarczym jak i kulturalnym, a także zapewnić poczucie bezpieczeństwa swoim obywatelom. Za politykę zagraniczną państwa, a tym samym za wypełnienie funkcji zewnętrznej, odpowiadają służby dyplomatyczne oraz organy konstytucyjne, wskazane do jej wykonywania.

Funkcja wewnętrzna

Funkcja wewnętrzna państwa ma za zadanie, zapewnienie bezpieczeństwa i porządku obywatelom, a więc koncentruje się na wszelkich działaniach które organy władzy będą wykonywać na terenie państwa. W jej ramach można wyróżnić kilka obszarów państwowej działalności. Chodzi o funkcję prawodawczą państwa, porządkową, administracyjną, gospodarczą, socjalną i kulturalną.

Funkcja prawodawcza

Do jednych podstawowych zadań tej funkcji należy tworzenie norm prawnych i systemu prawnego, który obowiązuje na całym jego terytorium państwa. Określa reguły prawne, na podstawie których rozwiązywane są konflikty pomiędzy obywatelami oraz pomaga w karaniu osób, które państwowe prawa złamią. Państwo zapewnia i gwarantuje im jednocześnie m. in. prawo do wolności, do wyrażania swoich przekonań i chroni posiadaną przez nich własność prywatną.

Funkcja porządkowa

Zapewnia bezpieczeństwo i porządek wewnątrz kraju. Dzięki niej obywatele danego państwa są chronieni przed ingerencją z zewnątrz, ale także na obszarze państwa. W realizację tej funkcji zaangażowane są: organa administracji, policja, więziennictwo, sady, prokuratura oraz w razie potrzeby wojsko.

Funkcja gospodarcza

Do zadań państwa zalicza się także organizowanie państwowej gospodarki oraz dbanie o jej rozwój. Jednocześnie musi zapewnić jej stałą ochronę od nadmiernej ingerencji z zewnątrz. Sytuacja gospodarcza państwa jest b. ważnym czynnikiem kształtowania pozycji państwa w świeci.

Funkcja socjalna

Służy do zapewnienia pewnych i godnych warunków życia wszystkim obywatelom ale przede wszystkim biedniejszej części społeczeństwa. Organy państwowe maja za zadanie tworzyć nowe miejsca pracy, zapewniać odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, organizowanie ubezpieczeń społecznych a także pomocy socjalnej. W ramach funkcji kulturalnej państwo będzie wspierać rozwój oświaty, badań naukowych, ochraniać zabytki i miejsca pamięci narodowej.

Funkcja wychowawcza

Funkcja ta koncentruje się na uczeniu patriotyzmu i szacunku dla własnego narodu i państwa, oraz przestrzegania zasad demokracji.

Państwo w realizacji funkcji może się ograniczać do dwóch spośród nich. Wówczas możemy mówić o państwie minimalistycznym (tzw. koncepcja państwa nocnego stróża). W przypadku natomiast gdy mamy do czynienia z organami państwowymi ingerującymi w gospodarkę, aktywnie działającymi na rzecz porządku publicznego i bezpieczeństwa, mówimy o państwie opiekuńczym (tzw. państwo dobrobytu).