Temat: Nieuczciwa konkurencja Cel ustawy: ustawa ta reguluje zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej, w szczególności produkcji przemysłowej i rolnej, budownictwie, handlu i usługach, w interesie publicznym przedsiębiorców oraz klientów. Ustawa odnosi się wyłącznie do konkurencji w działalności gospodarczej, jej celem jest nie tylko zwalczanie ale i zapobieganie nieuczciwej konkurencji i dlatego samo zagrożenie naruszenia interesu przedsiębiorcy uzasadnia roszczenie o zaniechanie niedozwolonych działań. Podstawowym aktem prawnym, regulującym zagadnienia z zakresu nieuczciwej konkurencji, jest Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Konkurencja jest to dążenie wielu niezależnych przedsiębiorców (podmiotów gospodarczych), na wspólnym im rynku, do osiągnięcia takiego samego celu gospodarczego, w szczególności prowadzenia interesów z dostawcami i odbiorcami. W gospodarce wielorynkowej konkurencja spełnia szereg funkcji np.: 1) sterowanie produkcją i przepływem towarów. 2) rozdzielanie środków pomiędzy przedsiębiorstwa i gałęzie przemysłu. 3) pobudzanie-polepszanie, jest to podnoszenie jakości. Czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Przedsiębiorcą, w rozumieniu Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jest każda osoba (fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej), która prowadząc, chociażby ubocznie, działalność zarobkową lub zawodową, uczestniczy w działalności gospodarczej. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wymienia przykłady działań, które stanowią czyny nieuczciwej konkurencji. I tak, za czyny nieuczciwej konkurencji uważa się w szczególności: • Oznaczenie przedsiębiorstwa wprowadzające w błąd, • Wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, • Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, • Nakłanianie do niewykonania umowy lub obowiązków pracowniczych, • Naśladownictwo produktów, • Rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji, • Utrudnianie dostępu do rynku, • Przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną, • Kradzież sygnału telewizyjnego, • Promocja, • Systemy sprzedaży lawinowej, • Sprzedaż w sklepach dyskontowych pod własną marką. 1) Oznaczenie przedsiębiorstwa wprowadzające w błąd: Czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie przedsiębiorstwa, które może wprowadzić w błąd klientów co do jego tożsamości, na przykład używanie firmy lub skrótu firmy innego przedsiębiorstwa. 2) Wprowadzające w błąd oznaczenie...