Cele i zadania polityki bezpieczeństwa narodowego Politykę bezpieczeństwa narodowego stanowi celowa i zorganizowana działalność kompetentnych organów państwa, zmierzająca do stałego zapewnienia bezpieczeństwa narodowego, a także współudziału państwa w tworzeniu bezpieczeństwa międzynarodowego. Zakres działalności organów państwa w zakresie polityki bezpieczeństwa narodowego obejmuje: ustalenie celów i zadań polityki bezpieczeństwa, określenie strategii bezpieczeństwa narodowego, koordynację działania różnych organów państwa w zapewnieniu bezpieczeństwa oraz budowanie zewnętrznych warunków bezpieczeństwa narodowego. Konstytucja RP stwierdza, że Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. Podstawowe cele polityki bezpieczeństwa narodowego Do podstawowych celów polityki bezpieczeństwa narodowego należą: 1. Ochrona niepodległości i niezawisłości Rzeczpospolitej oraz utrzymanie nienaruszalności granic i integralności terytorialnej państwa. 2. Ochrona demokratycznego porządku ustrojowego, bezpieczeństwa obywateli oraz praw człowieka i podstawowych wolności wszystkich osób znajdujących się pod jurysdykcją RP. 3. Ochrona dziedzictwa narodowego, w tym substancji materialnej i duchowej wytworzonej przez pokolenia, których spadkobiercą jest dzisiejsze społeczeństwo Rzeczpospolitej. 4. Zapewnienie warunków cywilizacyjnego i gospodarczego rozwoju Polski, dobrobytu jej obywateli, pomyślnych perspektyw rozwojowych, które są podstawą społecznej stabilności i pozycji międzynarodowej państwa. 5. Ochrona środowiska naturalnego jako dobra narodowego, będącego warunkiem zrównoważonego rozwoju i ludzkiego bezpieczeństwa. 6. Wnoszenie wkładu w umacnianie pokoju, stabilności i bezpieczeństwa międzynarodowego. Główne uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego Za najważniejsze uwarunkowania narodowego bezpieczeństwa uważa się: 1. Olbrzymie opóźnienie w rozwoju społeczno – gospodarczym w stosunku do państw Europy Zachodniej. 2. Spustoszenia w psychice i moralności społeczeństwa oraz w organizacji i funkcjonowaniu instytucji państwa po okresie istnienia państwa totalitarnego. 3. Olbrzymi potencjał liczbowy i dynamizm działania młodego społeczeństwa polskiego. 4. Szanse wsparcia i zwielokrotnienia wysiłku narodowego przez członkostwo w NATO i UE. 5. Niepewność i niestabilność warunków i organizacji bezpieczeństwa w otoczeniu Polski oraz w środowisku...