Rozprawiając na temat ochrony osób i mienia a dokładniej na temat jego podstawowych form uważam że należy wyjaśnić podstawowe pojęcia związane z tematem. Po pierwsze, ochrona osób – oznacza działanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej. Ochrona mienia zaś oznacza działania zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom, a także przeciwdziałające powstaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz nie dopuszczające do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony. Po wyjaśnieniu podstawowych pojęć czas skupić się na rozwinięciu tematu podstawowych form ochrony osób i mienia. Podstawą prawną jest ustawa z dnia 22.08.1997 o ochronie osób i mienia wraz z późniejszymi zmianami, w zasadzie wszystkie podpunkty z tematu 6 zawierają się tejże ustawie. Zaczynając od początku a więc od podpunktu pierwszego który mówi nam o formach ochrony osób i mienia jest on niczym innym jak artykułem 3 ustawy o ochronie osób i mienia. Co można więcej o nim powiedzieć ? Co on właściwie wskazuje ? Wskazuje nam formy ochrony osób i mienia, czyli zgodnie z definicjami ujętymi w drugim artykule omawianej ustawy formy realizacji działań które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia, nietykalności osobistej oraz działań zapobiegających czynom zabronionym przeciwko mieniu, a także przeciwdziałających powstawaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz niedopuszczających do wstępu na teren zabroniony osób postronnych. W wielkim skrócie mówi nam o ochronie osób i mienia, ponieważ art. 2 to nic innego jak definicje pojęć ochrony mienia oraz ochrony osób które przedstawiłem powyżej. Treść art. 3 ma podstawowe znaczenie dla wyznaczenia zakresu czynności do których uprawnieni są pracownicy ochrony posiadający różne rodzaje licencji- pracownika ochrony fizycznej oraz pracownika zabezpieczenia technicznego. Pracownicy posiadający licencję pracownika ochrony fizycznej ( pierwszego lub drugiego stopnia ) są generalnie upoważnieni do wykonywania ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, zaś pracownicy posiadający licencję pracownika zabezpieczenia technicznego ( pierwszego lub drugiego stopnia) są upoważnieni do wykonywania ochrony osób i mienia w formie zabezpieczenia technicznego. Bezpośrednia ochrona fizyczna jest w zasadzie oparta na elemencie osobowym ( fizycznym). Ta forma ochrony występuje w dwóch charakterach, po pierwsze stałym a po drugie doraźnym. Charakter stały polega na ciągłym wykonywaniu czynności ochrony osób i mienia przez pracowników ochrony zaś doraźny to nic innego jak patrolowanie obiektu o...