Podstawowe działy mechaniki w fizyce opisujace ruch ciał (kinematyka), wpływ oddziaływań na ruch ciał (dynamika), oraz badaniem równowagi ciał materialnych (statyka). Podstawowe działy mechaniki nazywamy także mechaniką klasyczną. Mechanika klasyczna oparta jest na prawach ruchu (zasadach dynamiki) sformułowanych przez Isaaca Newtona, dlatego też jest ona nazywana „mechaniką Newtona”. Podstawowe działy mechaniki wyjaśniają poprawne zachowanie się większości ciał w naszym otoczeniu. Mechanika dzieli się na mechanikę relatywistyczną i mechanikę kwantową. Mechanika relatywistyczna jest to ogólna teoria względości, opisująca zachowanie się obiektów poruszających się z prędkością porównywalną z prędkością światła. Mechanika kwantowa jest to mechanika opisująca zachowanie się mikroskopijnych obiektów np. cząstek, atomów, cząstek elementarnych. Kinematyka to nauka o ruchu. Ruch jest naturalnym i powszechnym zjawiskiem występującym w przyrodzie. Opisujemy go za pomocą pojęć wprowadzonych w XVII wieku przez Galileusza. Najważniejszą cechą ruchu jest jego względność. Ze względu na własności kinematyczne ruch dzieli się na prostoliniowy, krzywoliniowy itp. Ze względu na własności dynamiczne ruch w inercjalnych układach odniesienia dzieli się na jednostajny, niejednostajny, jednostajnie przyspieszony i niejednostajnie przyspieszony. Ruch jest względny, ponieważ w zależności od przyjętego układu odniesienia to samo ciało może być równocześnie w ruchu i w spoczynku. Układem odniesienia może być dowolne ciało lub układ ciał. Ruch to zmiana położenia względem przyjętego układu odniesienia. Położenie ciała opisujemy przez podanie współrzędnych (x, y, z), dlategoz układem odniesienia wiążemy układ współrzędnych (X, Y, Z). Ciało przyjęte jako układ odniesienia jest wtedy reprezentowane przez początek układu współrzędnych (0, 0, 0). Przykład: Pasażer samochodu jest w spoczynku względem kierowcy (nie zmienia położenia względem niego), ale jest w ruchu względem drzewa stojącego na drodze (zmienia położenie względem drzewa). Z kolei drzewo jest w ruchu względem samochodu, ponieważ zmienia położenie w układzie współrzędnych związanym z samochodem. Dynamika to dział mechaniki zajmujący się ruchem ciał materialnych pod działaniem sił. Głównym zadaniem dynamiki jest opis ruchu ciał pod działaniem samych sił. Do tego służą trzy rodzaje dynamicznych równań ruchu. W zależności od tego, jakim modelem mechanicznym dynamika się zajmuje, wyróżniamy dynamikę punktu materialnego, bryły sztywnej, dynamike płynów itp. Ogólne zasady dynamiki sformułował Newton, w swoim dziele "Principia" –...