RADA EUROPEJSKA <skład> -Szefowie państw lub rządów państw członkowskich; - przewodniczący Rady Europejskiej; - przewodniczący Komisji (czyli członek Komisji Europejskiej); - Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa. <organizacja> - spotkania odbywają się w Brukseli; -nie jest instytucją kadencyjną, nie posiada specjalnego trybu powoływania; - Zgodnie z Traktatem o Unii Europejskiej powinna spotykać się przynajmniej 2x w ciągu półrocza, a w razie potrzeby na posiedzeniach nadzwyczajnych; - zgodnie z Traktatem o Unii Europejskiej RE nie pełni funkcji prawodawczej; -zawarte są w Traktacie o Unii Europejskiej, który stanowi że RE nadaje Unii impulsy niezbędne do rozwoju; - funkcje RE mają charakter polityczny (pogłębia integrację państw członkowskich); - określa: strategiczne cele i interesy UE ,ogólne wytyczne WPZiB; - przyjmuje decyzje określającą skład Parlamentu Europejskiego; - mianuje Wysokiego Przedstawiciela Unii do spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa - bierze udział w: powoływaniu i mianowaniu Komisji Europejskiej; procedurze wystąpienia państwa członkowskiego; - przygotowuje konkluzje, które zawierają ogólne kierunki dla polityki gospodarczej państw członkowskich; - decyduje o przyjęciu wspólnej polityki obronnej. Przewodniczący Rady Europejskiej: - wybierany na okres 2,5roku - mandat jego jest jednokrotnie; odnawialny; Zadania: - prowadzi prace i przewodniczy RE we współpracy z przewodniczącym Komisji Europejskiej zapewnia przygotowanie i ciągłość prac; - wspomaga osiągnąć spójność i konsens w RE; - przedstawia PE sprawozdanie z każdego posiedzenia; - posiada uprawnienie do reprezentowania UE na zewnątrz w sprawach dotyczących WPZiB; - pierwszym stałym przewodniczącym RE- Helman Von Rompuy. RADA UNII EUROPEJSKIEJ <skład> Przedstawiciele wszystkich państw członkowskich szczebla ministerialnego (mający zobowiązania w imieniu rządu danego państwa oraz do wykonywania prawa głosu) członek Rady może przekazać swoje prace innemu członkowi, jednak nie może on reprezentować więcej niż 2państw członkowskich; - urzędnicy państwowi; - przedstawiciel Komisji. <ORGANIZACJA> - ma swoją siedzibę w Brukseli (posiedzenia w miesiącach tj: kwiecień, czerwiec, październik odbywają się w Luksemburgu) - nie ma stałego składu (zależny jest od charakteru spraw) - zgodnie z Traktatem o Unii Europejskiej występuje: Rada do Spraw Ogólnych Rada do Spraw Zagranicznych; Decyzje podejmowane w Radzie: - większość zwykła Rada podejmuje uchwały większością głosów, każdemu z państw członkowskich przypada 1głos; - większość...</ORGANIZACJA></sk></organizacja></sk>