RADA EUROPEJSKA

<skład>

-Szefowie państw lub rządów państw członkowskich;

- przewodniczący Rady Europejskiej;

- przewodniczący Komisji (czyli członek Komisji Europejskiej);

- Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa.

<organizacja>

- spotkania odbywają się w Brukseli;

-nie jest instytucją kadencyjną, nie posiada specjalnego trybu powoływania;

- Zgodnie z Traktatem o Unii Europejskiej powinna spotykać się przynajmniej 2x w ciągu półrocza, a w razie potrzeby na posiedzeniach nadzwyczajnych;

- zgodnie z Traktatem o Unii Europejskiej RE nie pełni funkcji prawodawczej;

-zawarte są w Traktacie o Unii Europejskiej, który stanowi że RE nadaje Unii impulsy niezbędne do rozwoju;

- funkcje RE mają charakter polityczny (pogłębia integrację państw członkowskich);

- określa: strategiczne cele i interesy UE ,ogólne wytyczne WPZiB;

- przyjmuje decyzje określającą skład Parlamentu Europejskiego;

- mianuje Wysokiego Przedstawiciela Unii do spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa

- bierze udział w: powoływaniu i mianowaniu Komisji Europejskiej; procedurze wystąpienia państwa członkowskiego;

- przygotowuje konkluzje, które zawierają ogólne kierunki dla polityki gospodarczej państw członkowskich;

- decyduje o przyjęciu wspólnej polityki obronnej.

Przewodniczący Rady Europejskiej:

- wybierany na okres 2,5roku

- mandat jego jest jednokrotnie; odnawialny;

Zadania:

- prowadzi prace i przewodniczy RE we współpracy z przewodniczącym Komisji Europejskiej zapewnia przygotowanie i ciągłość prac;

- wspomaga osiągnąć spójność i konsens w RE;

- przedstawia PE sprawozdanie z każdego posiedzenia;

- posiada uprawnienie do reprezentowania UE na zewnątrz w sprawach dotyczących WPZiB;

- pierwszym stałym przewodniczącym RE- Helman Von Rompuy.

RADA UNII EUROPEJSKIEJ

<skład>

Przedstawiciele wszystkich państw członkowskich szczebla ministerialnego (mający zobowiązania w imieniu rządu danego państwa oraz do wykonywania prawa głosu)→ członek Rady może przekazać swoje prace innemu członkowi, jednak nie może on reprezentować więcej niż 2państw członkowskich;

- urzędnicy państwowi;

- przedstawiciel Komisji.

<ORGANIZACJA>

- ma swoją siedzibę w Brukseli (posiedzenia w miesiącach tj: kwiecień, czerwiec, październik odbywają się w Luksemburgu)

- nie ma stałego składu (zależny jest od charakteru spraw)

- zgodnie z Traktatem o Unii Europejskiej występuje:

Rada do Spraw Ogólnych

Rada do Spraw Zagranicznych;

Decyzje podejmowane w Radzie:

- większość zwykła → Rada podejmuje uchwały większością głosów, każdemu z państw członkowskich przypada 1głos;

- większość kwalifikowana → każdemu z państw członkowskich przypada określająca liczba głosów, która zależy od potencjału demograficznego każdego z państw, ze wskazaniem na państwa małe (min 255głosów ‘za’, czyli 73,9% wszystkich głosów)

- jednomyślność → zgoda wszystkich państw członkowskich, wstrzymanie się od głosu nie jest przeszkodą do podjęcia decyzji.

- zgodnie z Traktatem o Unii Europejskiej pełni funkcję prawodawczą i budżetową;

- określa politykę i koordynację zgodnie z warunkami zawartymi w traktatach;

-prawo do wydawania rozporządzeń, dyrektywy, decyzji, zaleceń i opinii; -możliwość żądania od Komisji Europejskiej przeprowadzenia analiz; -ma prawo pośredniej inicjatywy legislacyjnej;

-prawo zmiany postanowień traktatów założycielskich

-ma wpływ na funkcjonowanie innych instytucji;

- uczestniczy w procedurze mianowania członków Komisji Europejskiej i Trybunału Sprawiedliwości UE;

-możliwość zwieszenia kraju członkowskiego w jego prawach; wnoszenie skargi o stwierdzenie nieważności aktu prawa unijnego; skargi na bezczynność organów UE-

- uczestniczy w wyborze członków Komisji Europejskiej oraz w uchwalaniu corocznego budżetu i tworzenia wieloletnich ram finansowych.

Prezydencja:

-Jest organem Rady Unii Europejskiej

- sprawują ustalone grupy trzech państw członkowskich przez 18miesięcy → każdy członek przewodniczy na okres 6miesięcy, a pozostałe 2 go wspierają;

Zadania:

- reprezentowanie Rady wobec innych instytucji unijnych;

- organizowanie prac Rady;

- zwoływanie, przewodnictwo spotkaniom Rady;

- kierowanie organami pomocniczymi Rady.

Organy POMOCNICZNE

Komitet Stałych Przedstawicieli: - działa jako: COREPER II → szefowie przedstawicielstw państw członkowskich w Brukseli w randze ambasadorów; COREPER I → zastępcy ambasadorów;

Zadania:

- zapewnia spójność polityki i działań UE,

- przestrzega zasady legalności, proporcjonalności, pomocniczości,

- czuwa nad respektowaniem zasad dotyczących kompetencji poszczególnych instytucji i organów UE.

Sekretariat Generalny:

- na czele stoi Sekretarz Generalny Rady UE → wspierany przez zastępcę (jego zadaniem jest zarządzanie Sekretariatem Generalnym). Są wybierani przez Radę większością kwalifikowaną. Mogą reprezentować Radę przed komisjami Parlamentu Europejskiego.

Zadania:

- organizacja i koordynacja działań, mających na celu utrzymanie spójności pracom Rady,

- wykonuje roczny program Rady