Obecnie w coraz większym stopniu bezpieczeństwo energetyczne ma ekonomiczny, a nie jak do niedawna przyjmowany, wymiar techniczny. Szczególne znaczenie mają aspekty ekonomiczno - finansowe, związane z popytem i podażą, poziomem i tempem wzrostu cen oraz kondycją finansową przedsiębiorstw energetycznych jak i odbiorców energii finalnej. Bezpieczeństwo energetyczne pod względem ekonomicznym można zdefiniować jako zdolność do zaspokojenia w warunkach rynkowych popytu na paliwa i energię pod względem ilościowym i jakościowym, po cenie wynikającej z równowagi popytu i podaży, przy zachowaniu warunków ochrony środowiska. Omawiany przeze mnie aspekt ekonomiczny(rynkowy) bezpieczeństwa sprowadza się przede wszystkim do zapewniania akceptowalnej przez odbiorców końcowych ceny użytecznych nośników energii określonych w umowach cywilno prawnych lub w taryfach. Przy ustaleniu cen ważnym, a zaraz trudnym i nie jedynym elementem jaki musi być brany pod uwagę jest słaba kondycja finansowa odbiorców energii finalnej. Wiąże się również ze zdolnością do równania konkurencyjności krajowego sektora paliwowo – energetycznego do rynków europejskich gdy zarobki już takie europejskie nie są. W ekonomicznym aspekcie bezpieczeństwa eneretycznego możemy wyróżnić dwa główne czynniki, które na nie wpływają: ceny nośników enerii oraz konkurencyjność na rynku energii. Głównymi nośnikami energii w Polsce są: węgiel ( brunatny i kamienny), gaz ziemny oraz ropa naftowa. Nośniki energii są podstawą najważniejszych gałęzi gospodarki ale także są one przedmiotem konfliktów zarówno między państwami, jak też prywatnymi koncernami. Dlatego też koniecznym stało się zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego czyli inaczej opracowanie strategii postępowania na wypadek przedłużających się braków paliw i kryzysów energetycznych. Bezpieczeństwo energetyczne jest jednym z priorytetów Unii Europejskiej, która od lat dąży do zintegrowania rynków energii. Polska w obliczu członkostwa w Unii zobowiązana jest dostosować się do wymogów stawianych przez partnerów ze Wspólnoty. Ceny nośników energii stale rosną. Odchodzenie od polityki dotowania sektora paliwowo-energetycznego powoduje, że ludność coraz większy procent swoich dochodów musi przeznaczać na opłaty za dostarczane media energetyczne. Podwyżki cen nośników energii powodują ogromne niezadowolenie, czego wyrazem są protesty związków zawodowych. Nikt jednak nie kwestionuje potrzeby urealnienia cen energii. Problem polega jednak na tym, w jakiej skali ma się to odbywać i czy działania te nie będą próbą przerzucenia niegospodarności wytwórców i...