„Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi…….” Janusz Korczak Podstawowym zadaniem dydaktyczno-wychowawczym szkoły jest zapewnienie wszystkim uczniom optymalnych warunków sprzyjających harmonijnemu rozwojowi psychofizycznemu. Powodzenie dziecka w początkowej nauce wpływa w decydujący sposób na jego dalsze sukcesy w szkole. Niestety jak powszechnie wiadomo, już dawna dzieci w różnym wieku miewały problemy z nauką czytania i pisania. Czasem z tego powodu powtarzały klasę, niekiedy zmieniały szkoły, lecz nie pomagało to w rozwiązywaniu ich problemu. Mówiono zwykle, że są one leniwe, nie chcą się uczyć i w tym cały kłopot. Najczęściej nie potrafiono im pomóc, czyli znaleźć takiej metody nauki czytania i pisania, która sprawiłaby, że nauczyłyby się poprawnie pisać litery, wyrazy i zdania oraz je prawidłowo odczytywać. W klasach początkowych, w których podstawowym założeniem jest właśnie nauka czytania i pisania, niepowodzenia w tym zakresie decydują o dalszych losach szkolnych dziecka. Zrozumiałe jest, że sytuacja dziecka mającego problemy w czytaniu i pisaniu jest w szkole wyjątkowo trudna i niekorzystna. Pierwsze niepowodzenia stają się często przyczyną zniechęcenia dziecka do nauki, powodują wystąpienie różnego rodzaju reakcji nerwicowych, trudności wychowawczych, spotęgowanych nieprawidłową reakcją środowiska rodzinnego i szkolnego. Czytanie i pisanie, jako podstawa działalności dzieci w szkole jest dla wielu z nich czynnością trudną do pokonania. Najgroźniejsze w sytuacji ucznia z kłopotami w czytaniu i pisaniu jest to, że trudności dopadają go zaraz na początku nauki szkolnej. Jeśli w tym okresie nie udzielimy dziecku skutecznej pomocy i wsparcia, wówczas ryzykujemy, że uczeń wejdzie w dalsze etapy nauki szkolnej z brakiem wiary we własne siły i niepewnością. Tragiczne jest stopniowe powiększanie się pola zaniżonej samooceny. Bardzo często dziecko z trudnościami w czytaniu i pisaniu zaczyna coraz gorzej oceniać swoje zdolności intelektualne, by w końcu stwierdzić, że nic nie potrafi. Większość badaczy zajmujących się problematyką nauki czytania i pisania uważa, że jest to proces niezwykle skomplikowany – proces angażujący różnorodne czynności dziecka: sensoryczne(wzrokowe, słuchowe), ruchowe(artykulacyjne, manualne), poznawcze (pamięciowe, spostrzeżeniowe), a przede wszystkim złożone czynności umysłowe. Czasem bywa tak, że dziecko nie jest w stanie wykonać wszystkich tych czynności i tu pojawiają się właśnie problemy wiążące się z nauką czytania i pisania. Sytuację szkolną uczniów przejawiających trudności w czytaniu i pisaniu komplikuje fakt,...