Akademia Obrony Narodowej WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO Funkcje zarządzania i prakseologiczny wymiar zarządzania bezpieczeństwem podmiotu WARSZAWA 2013 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 4 DZIAŁALNOŚĆ PLANISTYCZNA W ZARZĄDZANIU BEZPIECZEŃSTWEM 5 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA W ZARZĄDZANIU BEZPIECZEŃSTWEM 8 PRZEWODZENIE W ZARZĄDZANIU BEZPIECZEŃSTWEM 9 DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA W ZARZĄDZANIU BEZPIECZEŃSTWEM 12 POSDUMOWANIE 16 BIBLIOGRAFIA 17 ZAGADNIENIE AUTOR STRONA Bezpieczeństwo Słownik języka polskiego 5 Zapewnienie bezpieczeństwa Z. Nowak 5 Zarządzenie strategiczne bezpieczeństwem K. Ficoń, K. Liedel, M. Lisiecki 6 Planowanie D. Dale, N. Mitiguy 6 Planowanie S. Stachowska i M. Oliński 7 Plan S. Stachowska i M. Oliński 7-8 Organizowanie J. Zieleniewski 8 Organizowanie J. Kurnal 8 Kierowanie R.W. Griffin 9 Przywódca/ lider B. Kaczmarek 9-10 Kontrola M. Przybyła 12 Kontrolowanie P. Szczepankowski 13 WPROWADZENIE Nie ulega wątpliwości, iż wiele podmiotów jest zainteresowanych podejmowaniem systematycznych działań na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa. Skuteczność tych działań wymaga, aby były prowadzone w ramach uporządkowanego systemu zarządzania, wdrożonego w tych podmiotach. Wynika to przede wszystkim z faktu, że właściwe zarządzanie jest najskuteczniejszym sposobem zapewnienia odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa, pożądanego zarówno ze względu na konieczność przestrzegania przepisów prawnych obowiązujących w tej dziedzinie, jak i oczekiwań społecznych oraz możliwość uzyskania pozytywnych efektów ekonomicznych. Współcześnie takie podejście do problemu zapewnienia bezpieczeństwa gwarantuje z dużym prawdopodobieństwem wykorzystanie pojawiających się szans oraz przeciwdziałanie wielowymiarowym wyzwaniom pojawiającym się w środowisku bezpieczeństwa danego podmiotu. Warto na wstępie podkreślić, że w klasycznym ujęciu procesu zarządzania wyszczególnia się następujące funkcje: planowanie, organizowanie, przewodzenie i kontrolowanie. Z punktu widzenia efektywności działania najłatwiejszym do identyfikacji jest etap kontrolowania. Bardzo istotnym elementem jest proces planowania, zwłaszcza z powodu występujących rozbieżności w podejściu do problemu przez podmioty wykonawcze systemu bezpieczeństwa, które realizują proces planowania obronnego oraz planowania w innych sferach działalności. Treścią podjętych rozważań w niniejszej pracy są zatem funkcje zarządzania i ich prakseologiczny wymiar w zarządzaniu bezpieczeństwem podmiotu. By sprostać temu zadaniu, skupiono się na: - działalności planistycznej w zarządzaniu bezpieczeństwem; - działalności organizacyjnej w...