Kodeks karny:

Jeżeli sprawca uprzednio skazany w warunkach określonych w § 1, który odbył łącznie co najmniej rok kary pozbawienia wolności i w ciągu 5 lat po odbyciu w całości lub części ostatniej kary popełnia ponownie umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu, przestępstwo zgwałcenia, rozboju, kradzieży z włamaniem lub inne przestępstwo przeciwko mieniu popełnione z użyciem przemocy lub groźba jej użycia, sąd wymierza karę pozbawienia wolności przewidziana za przypisane przestępstwo w wysokości powyżej dolnej granicy ustawowego zagrożenia, a może ją wymierzyć do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.

Przewidziane w § 1 lub 2 podwyższenie górnego ustawowego zagrożenia nie dotyczy zbrodni.

Przepis ten zawiera prawne określenie tzw. recydywy specjalnej, w postaci recydywy zwykłej i wielokrotnej.

Recydywistą zwykłym w myśl art. 64 § 1 jest osoba, która:

• została skazana poprzednio za przestępstwo umyślne;

• odbyła karę co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności;

• w ciągu 5 lat po odbyciu tej kary popełniła przestępstwo umyślne;

• popełniła przestępstwo podobne do tego, za które był skazany - Ponowne popełnienie przestępstwa musi nastąpić przed upływem 5 lat od odbycia kary pozbawienia wolności za poprzednie przestępstwo umyślne. Przestępstwo, za które następuje drugie skazanie, musi być podobne do przestępstwa umyślnego, za które nastąpiło pierwsze skazanie i za które sprawca odbywał karę pozbawienia wolności, a nie do innego przestępstwa popełnionego poprzednio przez niego.

Recydywa wielokrotna zachodzi wówczas, gdy sprawca popełnia co najmniej trzecie przestępstwo oraz spełnione są łącznie następujące warunki:

1) sprawca uprzednio został skazany w warunkach określonych w art. 64 § 1(recydywa zwykła),

2) odbył karę pozbawienia wolności trwającą łącznie co najmniej rok,

3) w ciągu 5 lat po odbyciu w całości lub w części ostatniej kary (przedawnienie recydywy specjalnej wielokrotnej) popełnił ponownie przestępstwo umyślne przeciwko życiu lub zdrowiu, przestępstwo zgwałcenia, rozboju, kradzieży z włamaniem lub inne przestępstwo przeciwko mieniu popełnione z użyciem przemocy lub groźby jej użycia.

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 12 sierpnia 1998 r.

w sprawie regulaminu wykonywania kary pozbawienia wolności.

(Dz. U. z dnia 26 sierpnia 1998 r.)

§ 71.W zakładach karnych dla recydywistów penitencjarnych odbywają karę dorośli skazani, o których mowa w art. 86(Jeżeli przemawiają za tym względy wychowawcze, decyzje, oceny i opinie komisji penitencjarnej podaje się do wiadomości ogółu skazanych.) Kodeksu, chyba że szczególne względy resocjalizacyjne, wymienione w § 70 pkt 4 (inni dorośli skazani, którzy nie zostali zaklasyfikowani do odbywania kary w zakładach karnych dla recydywistów penitencjarnych, z uwagi na szczególne względy resocjalizacyjne, zwłaszcza gdy przemawia za tym krótki okres uprzednio lub obecnie odbywanej kary albo znikomy stopień demoralizacji i zagrożenia społecznego), przemawiają za skierowaniem ich do zakładu karnego dla odbywających karę po raz pierwszy.

§ 69 W zakładach karnych dla młodocianych odbywają karę:

1) skazani, którzy nie ukończyli 24 roku życia,

2) w uzasadnionych przypadkach - skazani jako młodociani, którzy ukończyli 24 rok życia, zwłaszcza jeżeli ich postawa i zachowanie za tym przemawiają, a także jeżeli jest to konieczne ze względu na kontynuację realizacji zadań określonych w indywidualnym programie oddziaływania lub indywidualnym programie terapeutycznym,

3) dorośli skazani po raz pierwszy, wyróżniający się dobrą postawą, za ich zgodą, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami oddziaływania na skazanych młodocianych, z wyłączeniem zakwalifikowanych do niebezpiecznych oraz skazanych za przestępstwa określone

§ 91. 1.W zakładach karnych dla młodocianych:

1) prowadzi się w szerszym zakresie niż w innych zakładach karnych zajęcia kulturalno-oświatowe, sportowe i wychowania fizycznego,

2) organizuje się spotkania z rodzinami i innymi osobami bliskimi, w szczególności w celu poinformowania ich o postępach w resocjalizacji,

3) współpracuje się przede wszystkim z podmiotami, o których mowa w art. 38 § 1 Kodeksu.

2.W zakładach karnych dla młodocianych typu zamkniętego i półotwartego skazani mają ponadto prawo do dodatkowego widzenia w miesiącu.