Kodeks karny: Jeżeli sprawca uprzednio skazany w warunkach określonych w § 1, który odbył łącznie co najmniej rok kary pozbawienia wolności i w ciągu 5 lat po odbyciu w całości lub części ostatniej kary popełnia ponownie umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu, przestępstwo zgwałcenia, rozboju, kradzieży z włamaniem lub inne przestępstwo przeciwko mieniu popełnione z użyciem przemocy lub groźba jej użycia, sąd wymierza karę pozbawienia wolności przewidziana za przypisane przestępstwo w wysokości powyżej dolnej granicy ustawowego zagrożenia, a może ją wymierzyć do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę. Przewidziane w § 1 lub 2 podwyższenie górnego ustawowego zagrożenia nie dotyczy zbrodni. Przepis ten zawiera prawne określenie tzw. recydywy specjalnej, w postaci recydywy zwykłej i wielokrotnej. Recydywistą zwykłym w myśl art. 64 § 1 jest osoba, która: • została skazana poprzednio za przestępstwo umyślne; • odbyła karę co najmniej 6 miesięcy pozbawienia wolności; • w ciągu 5 lat po odbyciu tej kary popełniła przestępstwo umyślne; • popełniła przestępstwo podobne do tego, za które był skazany - Ponowne popełnienie przestępstwa musi nastąpić przed upływem 5 lat od odbycia kary pozbawienia wolności za poprzednie przestępstwo umyślne. Przestępstwo, za które następuje drugie skazanie, musi być podobne do przestępstwa umyślnego, za które nastąpiło pierwsze skazanie i za które sprawca odbywał karę pozbawienia wolności, a nie do innego przestępstwa popełnionego poprzednio przez niego. Recydywa wielokrotna zachodzi wówczas, gdy sprawca popełnia co najmniej trzecie przestępstwo oraz spełnione są łącznie następujące warunki: 1) sprawca uprzednio został skazany w warunkach określonych w art. 64 § 1(recydywa zwykła), 2) odbył karę pozbawienia wolności trwającą łącznie co najmniej rok, 3) w ciągu 5 lat po odbyciu w całości lub w części ostatniej kary (przedawnienie recydywy specjalnej wielokrotnej) popełnił ponownie przestępstwo umyślne przeciwko życiu lub zdrowiu, przestępstwo zgwałcenia, rozboju, kradzieży z włamaniem lub inne przestępstwo przeciwko mieniu popełnione z użyciem przemocy lub groźby jej użycia. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 12 sierpnia 1998 r. w sprawie regulaminu wykonywania kary pozbawienia wolności. (Dz. U. z dnia 26 sierpnia 1998 r.) § 71.W zakładach karnych dla recydywistów penitencjarnych odbywają karę dorośli skazani, o których mowa w art. 86(Jeżeli przemawiają za tym względy wychowawcze, decyzje, oceny i opinie komisji penitencjarnej podaje się do wiadomości ogółu skazanych.) Kodeksu, chyba że...