czasie wolnym organizacja i rodzaj zajęć zależy między innymi od: - preferencji, zainteresowań, przyzwyczajeń danej osoby - wieku - rodzaju wykonywanej pracy - innych obowiązków - ilości dostępnego czasu ( dzień powszedni, weekend, urlop, wakacje) - możliwości finansowych Niemałą rolę w przekazywaniu wzorców spędzania wolnego czasu spełnia rodzina oraz grupa rówieśnicza. Organizacją wolnego czasu dla ludzi po sześćdziesiątym roku życia zajmują się różnego rodzaju instytucje, stowarzyszenia, organizacje społeczne takie jak: kluby seniora, świetlice, biblioteki, kluby osiedlowe, domy kultury czy nawet zakłady pracy. Oferują one różne formy zajęć na przykład: koła zainteresowań, zajęcia artystyczne, sportowe, odczyty, wycieczki i inne. Czas wolny przeznaczony jest zazwyczaj na różnego rodzaju zajęcia rekreacyjne: - wypoczynek czynny i bierny - rozrywka - rozwijanie zainteresowań 2) Cel badania Celem badania jest sprawdzenie w jaki sposób spędzają czas wolny osoby po sześćdziesiątym roku życia. Czy stan ich zdrowia, kondycja fizyczna i zainteresowania mają wpływ na wybór miejsca, formy i towarzystwa. Na podstawie badania będzie można określić: - porę w której respondenci mają czas wolny - miejsce spędzania czasu wolnego przez respondentów - towarzystwo w którym spędzają czas wolny respondenci - związek pomiędzy zainteresowaniami respondentów a ich formą spędzania wolnego czasu. 3) Hipotezy a) Słaba kondycja fizyczna nie jest problemem pełnego wykorzystania czasu wolnego przez osoby po sześćdziesiątym roku życia. b) Rodzaje zainteresowań osób po sześćdziesiątym roku życia mają swoje odzwierciadlenie w formie spędzania przez nich czasu wolnego. c) Osoby w wieku emerytalnym nie są wstanie w pełni wykorzystać swojego czasu wolnego z powodu jego nadmiaru. 4) Metodyka badań Wybrałam...