Kontrola działań i zaniechań instytucji, jak również organów i jednostek organizacyjnych Unii stanowi kluczowe miejsce w systemie ochrony prawnej w Unii Europejskiej. Kontrola ta dokonywana może być w kilku procedurach. Jedną z nich jest kontrola dokonywana poprzez skargę odszkodowawczą, której regulacja zawarta jest w art. 268 i art. 340 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Ich treść przedstawia się następująco: Art. 268. „Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest właściwy do orzekania w sporach dotyczących odszkodowań określonych w artykule 340 akapit drugi i trzeci” Art. 340 „Odpowiedzialność umowna Unii podlega prawu właściwemu dla danej umowy. W dziedzinie odpowiedzialności pozaumownej Unia powinna naprawić, zgodnie z zasadami ogólnymi wspólnymi dla praw Państw Członkowskich, szkody wyrządzone przez jej instytucje lub jej pracowników przy wykonywaniu ich funkcji. Na zasadzie odstępstwa od akapitu drugiego, Europejski Bank Centralny jest zobowiązany do naprawienia , zgodnie z ogólnymi zasadami wspólnymi dla praw Państw Członkowskich, szkód wyrządzonych przez Bank lub jego pracowników przy wykonywaniu ich funkcji. Odpowiedzialność osobistą pracowników wobec unii określają przepisy ich regulaminu pracowniczego lub mających zastosowanie warunków zatrudnienia”. Skarga ta ma na celu naprawienie szkody wyrządzonej przez instytucję, organ lub jednostkę organizacyjną Unii przy wykonywaniu jej zadań, bądź też przy ich zaniechaniu. Celem tym nie jest natomiast wyeliminowanie przyczyny bezprawia z obrotu prawnego, co wpływa na odrębność skargi w stosunku do skargi o stwierdzenie nieważności aktu prawa wtórnego Unii Europejskiej, czy też skargi na bezczynność instytucji, organu lub jednostki organizacyjnej Unii. Wyróżniamy dwa rodzaje odpowiedzialności odszkodowawczej Unii: odpowiedzialność kontraktową oraz deliktową, zwana też pozaumowną. Odpowiedzialność kontraktowa (umowna) wynika z niewykonania, bądź też z nienależytego wykonania umowy zawartej przez Unię. Jak mówi art. 340 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej „odpowiedzialność umowna Unii podlega prawu właściwemu dla danej umowy.” Do dochodzenia odpowiedzialności kontraktowej właściwe są sądy wskazane w treści umowy. Co do zasady właściwe są sądy krajowe. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy strony podały ewentualne spory z niej wynikające pod jurysdykcję sądów unijnych. Według art. 272 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej do oceny, czy dana sprawa należy do jurysdykcji Trybunału, właściwe jest wyłącznie prawo Unii. Jurysdykcja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest zatem...