Funkcje ubezpieczeń 1. funkcja ochrony ubezpieczeniowej – zakład ubezpieczeń roztacza nad ubezpieczonym ochronę w sensie finansowym, zobowiązuje się w razie realizacji ryzyka objętego umową ubezpieczenia pokryć szkody z tym związane. Zwalnia tym samym ubezpieczającego od konieczności gromadzenia /zamrażania/ wolnych środków finansowych na wypadek szkody. 2. funkcja prewencyjna – pod pojęciem prewencji rozumieć należy wszelką działalność zmierzającą do zmniejszenia skód losowych, tak poprzez zmniejszenie ich rozmiarów, jak i zmniejszenia prawdopodobieństwa realizacji ryzyk. Funkcja prewencyjna może być realizowana poprzez działalność materialna i niematerialna. 3. funkcje finansowe – to przede wszystkim funkcje: • redystrybucyjna (w zakładzie ubezpieczeń wszyscy płacą składki, a otrzymują środki finansowe tylko ci, co poniosą szkodę) • interwencyjna (kontroluje klienta, najpierw zmusza klienta, żeby naprawił szkodę i dopiero jeśli jest to już niemożliwe wypłaca odszkodowanie) • kontrolna (czy są właściwe środki zabezpieczające przedmiot ubezpieczenia) • lokacyjna • fiskalna Ogólne zasady ubezpieczeń 1. zasada powszechności ochrony ubezpieczeniowej • od ryzyk • podmiotowa • przedmiotowa Im więcej podmiotów ubezpieczenia więcej przedmiotów od większej ilości ryzyk, tym zasada powszechności ochrony ubezpieczeniowej...