Funkcje ubezpieczeń

1. funkcja ochrony ubezpieczeniowej – zakład ubezpieczeń roztacza nad ubezpieczonym ochronę w sensie finansowym, zobowiązuje się w razie realizacji ryzyka objętego umową ubezpieczenia pokryć szkody z tym związane. Zwalnia tym samym ubezpieczającego od konieczności gromadzenia /zamrażania/ wolnych środków finansowych na wypadek szkody.

2. funkcja prewencyjna – pod pojęciem prewencji rozumieć należy wszelką działalność zmierzającą do zmniejszenia skód losowych, tak poprzez zmniejszenie ich rozmiarów, jak i zmniejszenia prawdopodobieństwa realizacji ryzyk. Funkcja prewencyjna może być realizowana poprzez działalność materialna i niematerialna.

3. funkcje finansowe – to przede wszystkim funkcje:

• redystrybucyjna (w zakładzie ubezpieczeń wszyscy płacą składki, a otrzymują środki finansowe tylko ci, co poniosą szkodę)

• interwencyjna (kontroluje klienta, najpierw zmusza klienta, żeby naprawił szkodę i dopiero jeśli jest to już niemożliwe wypłaca odszkodowanie)

• kontrolna (czy są właściwe środki zabezpieczające przedmiot ubezpieczenia)

• lokacyjna

• fiskalna

Ogólne zasady ubezpieczeń

1. zasada powszechności ochrony ubezpieczeniowej

• od ryzyk

• podmiotowa

• przedmiotowa

Im więcej podmiotów ubezpieczenia więcej przedmiotów od większej ilości ryzyk, tym zasada powszechności ochrony ubezpieczeniowej jest lepiej realizowana.

2. zasada pełności ochrony ubezpieczeniowej

• suma ubezpieczenia jest niższa od wartości przedmiotu ubezpieczenia – jest to tzw. niedoubezpieczenie

• suma ubezpieczenia jest równa wartości przedmiotu ubezpieczenia – jest to ubezpieczenie w pełnej wartości,

• suma ubezpieczenia jest wyższa od wartości ubezpieczenia – jest to nadubezpieczenie

Zasada pełności – odszkodowanie w pełni pokrywa poniesioną szkodę.

Systemy odpowiedzialności:

• proporcjonalnej

• na pierwsze ryzyko

Specjalnym rodzajem ograniczenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń jest franszyza.

• franszyza integralna /nazywana również względną lub warunkową/

• franszyza redukcyjna /nazywana również bezwzględną lub bezwarunkową/